Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Projektová jednotka
Hlavné úlohy: Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úseku finančného riadenia projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, iných fondov a iných zdrojov, kde Ministerstvo zdravotníctva SR je konečný prijímateľ.
Zabezpečuje súlad systému finančného manažmentu s požiadavkami poskytovateľa pomoci, pracuje v systéme ITMS, monitoruje finančné záväzky vyplývajúce z príslušných zmlúv, spolupracuje s účtovnou jednotkou prijímateľa, zabezpečuje podklady pre spracovanie žiadostí o platbu a monitorovacie správy. Pripravuje podklady pre uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi, uskutočňuje prieskum trhu. Sleduje dodržiavanie rozpočtu projektu a pod.
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 22. júna 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa
Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail:katarina.visnovska@health.gov.sk