Miesto práce: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Legislatíva
Organizačný útvar: Sekcia legislatívno-právna; odbor právny

Hlavné úlohy:
Právne zastupovanie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky.
Riadi a zodpovedá za činnosť organizačného útvaru Odbor právny; vypracováva návrhy žalôb a stanoviská k súdnym sporom týkajúcich sa rezortu zdravotníctva v oblasti civilného, obchodného a trestného práva; participuje na tvorbe pozičných dokumentov v oblasti zdravotníctva ako aj správneho práva za Ministerstvo zdravotníctva SR. Vypracováva pripomienky v rámci medzirezortného a vnútrorezortného pripomienkového konania k všeobecne záväzným právnym predpisom; pripravuje návrhy rozhodnutí v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch; organizačne zabezpečuje činnosť rozkladovej komisie ministra zdravotníctva formou prípravy písomných podkladov ako aj stanovísk; plní ďalšie služobné úlohy podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie legislatívno-právnej.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava najneskôr do 16. februára 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne zaslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
Po úspešnom absolvovaní výberového konania sa vyžaduje previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stupeň utajenia V - vyhradené.

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk