Miesto práce: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: Osobný úrad
Hlavné úlohy:
Špecializované činnosti v oblasti uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na úseku likvidácie miezd.
Vypracovávanie výkazov a hlásení týkajúcich sa odvodov poistného na zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie a odvodov do fondu zamestnanosti; spracovávanie štatistických výkazov a povinných hlásení týkajúcich sa oblasti likvidácie miezd a dávok sociálneho zabezpečenia; spracovávanie podkladov pre refundáciu miezd oprávnených zamestnancov z technickej pomoci OPZ a OPV; Zodpovedá za plnenie úloh zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmu zo závislej činnosti, o zdravotnom a sociálnom poistení; vykonáva výpočet dávok nemocenského poistenia, výpočet a likvidáciu platov, náhrad z platov a zrážok z platov zamestnancov ministerstva.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 06. apríla 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky: Znalosť práce s programom Human vítaná.

Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk