Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia farmácie a liekovej politiky; Odbor kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov spočívajúca v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov pre rozhodovanie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
Normotvorné činnosti, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s celospoločenskými dôsledkami; príprava vecných podkladov pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v odbore kategorizácie a cenotvorby liekov; odborná príprava podkladov v rámci rozhodovania v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch; tvorba a koordinovanie koncepcií v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov; vybavovanie sťažností v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov.
Koordinuje prácu kategorizačných komisií pracujúcich v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov; podieľa sa na návrhoch právnych predpisov v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov; vecne vypracováva rozhodnutia súvisiace s kategorizáciou a cenotvorbou liekov.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,

 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

 • profesijný štruktúrovaný životopis,

 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,

 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,

 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 06. mája 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: farmácia

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
Znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk