Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby:Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Financie
Organizačný útvar: Sekcia financovania; Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť spočívajúca v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v oblasti poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja rezortu zdravotníctva.
Koordinovanie systému poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva na úrovni ministerstva a príjemcami dotácií; tvorba smerníc, výnosov vo vymedzenej problematike a spolupráca pri tvorbe zákonov na úrovni ministerstva; metodická činnosť na úrovni ministerstva a príjemcami dotácií; odborné hodnotenie projektov výskumu a vývoja v zmysle platnej legislatívy; vypracovávanie a uzatváranie zmlúv medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a príjemcom; koncepčná činnosť na úrovni ministerstva vo vymedzenej problematike.
Spolupráca s Vedeckou radou Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti vyhlasovania verejných výziev, podávania žiadostí o dotáciu, hodnotenia a realizácie schválených projektov; spolupráca s ostatnými orgánmi štátnej správy vo vymedzenej oblasti; príprava a vypracovávanie stanovísk a odborných podkladov.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,

 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

 • profesijný štruktúrovaný životopis,

 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,

 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,

 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 06. mája 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk