Miesto práce: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Financie
Organizačný útvar: Sekcia financovania
Hlavné úlohy:

Tvorba stratégie a štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti v oblasti financovania na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ.
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti financovania rezortu zdravotníctva ; spracovávanie vecných podkladov k tvorbe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2, P.O.BOX 52, 837 52 najneskôr do 11. februára 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne zaslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
Po úspešnom absolvovaní výberového konania sa vyžaduje previerka pre styk s utajovanými skutočnoťami (stupeň D – dôverné).

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk