Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2,
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia farmácie a liekovej politiky; Odbor kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

Hlavné úlohy:
Samostatná odborná činnosť v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov; spracovávanie žiadostí a rozhodnutí vo veciach kategorizácie a cenotvorby liekov; príprava podkladov pre poradné orgány pre konania prvého a druhého stupňa vo veciach kategorizácie liekov.
Vykonáva administratívnu agendu týkajúcu sa kategorizácie a cenotvorby liekov; podieľa sa na príprave rozhodnutí; spolupracuje na údržbe databázy liečiv a liekov pre potreby kategorizácie.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákon č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 15. decembra 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Znalosť práce so systémom DALI

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk