Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Legislatíva
Organizačný útvar: Sekcia legislatívno právna; Odbor legislatívny

Hlavné úlohy:
Tvorba zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a aproximácie práva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
Analýza existujúcich právnych predpisov, príprava návrhov legislatívnych zámerov, návrhov zákonov, návrhov legislatívnych znení zákonov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov; vypracovávanie pripomienok v rámci medzirezortného a vnútrorezortného pripomienkového konania k všeobecne záväzným právnym predpisom.
Vypracovávanie stanovísk k odborným usmerneniam útvarov MZ SR; zúčastňovanie sa na prerokovávaní návrhov právnych predpisov v LRV SR, vo Vláde SR a v NR SR; zabezpečovanie publikácie a registrácie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona č.:400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

-  písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
-  kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
-  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
-  profesijný štruktúrovaný životopis,
-  čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
-  čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
-  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
-  čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
-  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
-  písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 10. januára 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: právnické vzdelanie

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk