Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Hlavné úlohy:
Výkon špecializovaných činností v oblasti výkonu zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv v rezorte zdravotníctva s celoštátnou pôsobnosťou.
Pripravuje
- návrhy opatrení na zabezpečenie zlepšenia ekonomickej situácie zdravotníckych zariadení v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva;
Vykonáva
- sumarizáciu a vyhodnocovanie ekonomických údajov zdravotníckych zariadení potrebných k hodnoteniu ekonomickej situácie spoločností;
- činnosti súvisiace s tvorbou a uplatňovaním metodík zdravotníckym zariadeniam;
- analýzu hospodárenia a celkovej činnosti organizácií v pôsobnosti ministerstva a navrhuje príslušné opatrenia.
Participuje
- na koordinácii zámerov štátu v oblasti správy majetku štátu vyplývajúcich z výkonu zakladateľskej funkcie ministerstva;
- na koordinácii celoštátneho systému výkonu práv akcionára v spoločnostiach so 100%-nou majetkovou účasťou štátu s vnútornými a vonkajšími väzbami na podmienky rezortu zdravotníctva;
- na zabezpečovaní výkonu práv akcionára v obchodných spoločnostiach, v ktorých má ministerstvo majetkový podiel;
- na zabezpečovaní výkonu práv zriaďovateľa v neziskových organizáciách, v ktorých má ministerstvo majetkový podiel;
- na organizačných zmenách (vznik, rozdelenie, zlúčenie a zánik) štátnych príspevkových organizácií, obchodných spoločností a neziskových organizácií;
- pri odborných prácach súvisiacich s nakladaním s majetkovými podielmi štátu v obchodných spoločnostiach a neziskových organizáciách (vrátane kontroly nakladania s majetkom štátu).

Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 06. februára 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk