Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Legislatíva
Organizačný útvar: Sekcia legislatívno - právna; Odbor právny

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v oblasti vydávania rozhodnutí týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Vypracovávanie návrhov rozhodnutí o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, návrhov na rozhodnutia o opravných prostriedkoch proti prvostupňovým rozhodnutiam samosprávnych krajov, stavovských organizácií príslušných komôr a ďalších orgánov organizácií, v ktorých vystupuje MZ SR ako druhostupňový orgán.
Príprava stanovísk a výkladov k dožiadaniam fyzických a právnických osôb v súvislosti s príslušnými zákonmi upravujúcimi poskytovanie zdravotnej starostlivosti a príprava prvostupňových rozhodnutí vydávaných MZ SR; vybavovanie podnetov a dožiadaní štátnych orgánov, zdravotných poisťovní.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

      - písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
      - kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
      - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
      - profesijný štruktúrovaný životopis,
      - čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
      - čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
      - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
      - čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
      - čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
      - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
      - písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 07. novembra 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor: - právnické
 

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk