Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia farmácie a liekovej politiky; Odbor kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov spočívajúca v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov pre rozhodovanie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Normotvorné činnosti, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s celospoločenskými dôsledkami; príprava vecných podkladov pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v odbore kategorizácie a cenotvorby liekov; odborná príprava podkladov v rámci rozhodovania v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch; tvorba a koordinovanie koncepcií v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov; vybavovanie sťažností v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov. Koordinuje prácu kategorizačnej komisie a kategorizačnej rady pracujúcich v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov; podieľa sa na návrhoch právnych predpisov v oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov; vecne vypracováva rozhodnutia súvisiace s kategorizáciou a cenotvorbou liekov.

Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 17. februára 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Znalosť práce so systémom DALI,znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti liekovej politiky.

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk