Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Úsek štátnej tajomníčky, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Odbor farmácie

Hlavné úlohy:
Kontrolná činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva s celoštátnou pôsobnosťou u držiteľov registrácie kategorizovaných liekov, držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov a držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni a následná príprava podkladov pre správne konanie. Príprava podkladov pre správne konanie v prípade zistenia nedostatkov na základe kontroly za účelom vynútenia nápravy a dodržiavania zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Príprava odborných podkladov pre tvorbu koncepcií v oblasti humánnej a veterinárnej farmácie. Výkon odborných činností súvisiacich s kontrolou dodávok kategorizovaných liekov v dodávateľskom reťazci (držiteľ registrácie lieku – veľkodistribúcia liekov - poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej alebo nemocničnej lekárni – lekár –pacient). Sledovanie procesných a procedurálnych úkonov medzinárodných a európskych inštitúcií (WHO, OSN, EÚ, Rada Európy) a medzinárodných zmlúv v oblasti humánnej a veterinárnej farmácie.
Analytická a metodická činnosť na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v oblasti humánnej a veterinárnej farmácie.

Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (farmácia, ošetrovateľstvo alebo sociálna práca)
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,

  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  • profesijný štruktúrovaný životopis,

  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie/potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/46/2017 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 8.6.2017.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu silvia.stasna@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395