Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia zdravia; Odbor zdravotnej starostlivosti

Hlavné úlohy:
Koncepčná a metodická činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v medicínskych odboroch ortopédia, chirurgia, traumatológia, ORL stomatológia, hematológia patológia, klinická mikrobiológia, klinická biochémia, laboratórna medicína, klinická farmakológia, , transfúziológia, , revízne a posudkové lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
Spolupráca pri riešení podnetov, podaní, sťažností a petícií na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
Príprava vecných podkladov v procese tvorby zákonov a medzinárodných zmlúv v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vypracovávanie vecných podkladov k návrhom zákonov a iných právnych predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti, koncepcií a legislatívnych návrhov v oblasti prevencie a poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Vypracovávanie vecných podkladov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, vecných podkladov v aproximácii práva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti; vypracúvanie koncepcií a legislatívnych návrhov v oblasti prevencie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v medicínskych odboroch.
Spolupráca s ostatnými rezortmi a subjektmi pri riešení problémov súvisiacich s pridelenou agendou; pripomienkovanie materiálov a právnych predpisov zaslaných z iných rezortov; vypracovávanie vecných podkladov k aproximácii práva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

-  písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
-  kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
-  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
-  profesijný štruktúrovaný životopis,
-  čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
-  čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
-  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
-  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
-  písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 10. januára 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Zameranie, odbor:
lekárska fakulta

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk