Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia zdravia; Odbor zdravotnej starostlivosti

Hlavné úlohy:
Koncepčná a metodická činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v medicínskych odboroch gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína, onkológia, radiačná onkológia, radiológia, nukleárna medicína, kardiológia a kardiochirurgia.
Koncepčná a metodická činnosť na úrovni ústredného orgánu štátnej správy zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v medicínskych odboroch – gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína, asistovaná reprodukcia, onkológia, radiačná onkológia, radiológia, nukleárna medicína, kardiológia, kardiochirurgia ; zabezpečovanie spolupráce s medzinárodnými organizáciami v podmienkach WHO, OECD, EÚ a pri tvorbe národných programov starostlivosť o ženu a matku; spolupráca pri riešení podnetov, podaní, sťažností a petícií na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR; príprava koncepčných materiálov a metodická činnosť v pridelených medicínskych odboroch; tvorba odborných usmernení a koncepcií; podiel na príprave vyšších právnych noriem.
Operatívna administratívna činnosť súvisiaca so spoluprácou s ostatnými rezortmi a zahraničnými subjektmi pri riešení programov a problémov súvisiace s pridelenou agendou; vypracováva vecné podklady v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti; vypracováva vecné podklady v aproximácii práva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č.:400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 05. januára 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor:
Lekárska fakulta; špecializácia v odbore všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - základy

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk