Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Financie
Organizačný útvar:  Sekcia centrálneho obstarávania a finančného kontrolingu; Odbor centrálneho obstarávania

Hlavné úlohy:
Tvorba a koordinovanie koncepcií v oblasti obstarávania liekov a zdravotníckeho materiálu pre rozhodovací proces v rámci riadenia organizácií v pôsobnosti MZ SR.
Zabezpečuje zber a analýzu požiadaviek na nákup liekov, liečiv a dietetických potravín a zdravotníckeho materiálu pre potreby zdravotníckych zariadení a organizácií v pôsobnosti MZ SR; pripravuje podklady pre rozhodovací proces obstarávania tovarov a služieb v rámci MZ SR; spolupracuje v procese štandardizácie nakupovaných liekov, liečiv a dietetických potravín a zdravotníckeho materiálu ; spolupracuje na realizácii procesu verejného obstarávania liekov, liečiv a dietetických potravín a zdravotníckeho materiálu pre potreby zdravotníckych zariadení a organizácií v pôsobnosti MZ SR.

Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 28. marca 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk