Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: Vedúci služobného úradu
Stupeň riadenia: 2

Hlavné úlohy:
Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia na úrovni Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (najmä: vypracúvanie návrhov zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej politiky v oblasti verejného zdravia; účasť na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie; riadenie celoštátnych programov v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia; stanovovanie zásad monitorovania záťaže obyvateľstva faktormi životného a pracovného prostredia, zásad na predchádzanie vzniku, šírenia a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich sa ochorení a iných porúch zdravia; odborné usmerňovanie ochrany zdravia a výchovy zdravia obyvateľstva; riadenie a vykonávanie štátneho dozoru, riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku ochrany zdravia; vydávanie pokynov a posudkov vo veciach celoštátneho významu, nariaďovanie opatrení pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku, vydávanie súhlasu na výrobu, dovoz a použitie očkovacích látok, sér, biologických diagnostických prípravkov a pod.; riadenie a organizovanie očkovania a mimoriadneho očkovania; odborno – metodické vedenie regionálnych úradov verejného zdravotníctva a jednotlivých organizačných útvarov Úradu verejného zdravotníctva SR.)

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania a odbornej spôsobilosti
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie,
f) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
h) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
i) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
j) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
k) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. za účelom výberového konania.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava najneskôr do 24. augusta 2012 (vrátane). Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne zaslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:
medicínske vzdelanie; špecializácia – epidemiológia, hygiena detí a mládeže, hygiena výživy, hygiena životného prostredia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- najmenej 10 ročná odborná prax
- organizačné schopnosti a komunikačné schopnosti, schopnosť riadenia
- spoľahlivosť, flexibilita a zodpovedný prístup k plneniu služobných úloh
- vedecko - pedagogická hodnosť vítaná

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk


Dátum aktualizácie: 14. augusta 2012 v časti - Zameranie, odbor
Dátum zverejnenia: 9. augusta 2012