Európska komisia zverejnila Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na prispôsobiteľný softvér ako služba (SaaS) pre systém správy klinických pacientov na podporu európskych referenčných sietí na webovom sídle:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205468-2016:TEXT:SK:HTML&tabId=0