Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
2. Prax 5 rokov v riadiacich funkciách po ukončení VŠ druhého stupňa v oblasti kúpeľníctva, zdravotníctva, zdravotného poisťovníctva, práva alebo ekonómie
3. Bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
4. Projekt stratégie rozvoja štátneho podniku
zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenia chodu štátneho podniku, zefektívnenia využívania finančných zdrojov, personálnu politiku, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu jeho dosiahnutia, perspektívy a spôsobu uplatnenia projektu v praxi

Špecifické kritériá a požiadavky:

Ovládanie zákonov v oblasti kúpeľníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, ekonomického riadenia a komplexného manažmentu zdravotníckych zariadení, zákona o štátnom podniku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického alebo e-mailového kontaktu),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- doklad o riadiacej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa
alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu
prax, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce
sprístupniť)
, nie čestné vyhlásenie,
- Projekt stratégie rozvoja štátneho podniku v písomnej forme.

Formálna úprava projektu:

Pre zaradenie uchádzača do výberového konania sa požaduje vypracovanie Projektu stratégie rozvoja štátneho podniku, ktorý je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu min. 10 normostrán A4, 1 800 znakov na stranu podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností (celkový počet znakov v rozsahu minimálne
18 000 znakov vrátane medzier).

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

do 01. mája 2024 s označením na obálke „Výberové konanie ŠLÚ Marína - neotvárať“ na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený
na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi.
V opačnom prípade nebudú projekty uchádzačov zverejnené.

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

marina-r-infopovinnost.pdf 

marina-r-infopovinnost.docx 

Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva

marina-r-licencna-zmluva.pdf 

marina-r-licencna-zmluva.docx