Ministerstvo zdravotníctva SR

Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: Osobný úrad

Hlavné úlohy:
Samostatná odborná činnosť v oblasti uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na Ministerstve zdravotníctva SR.
Komplexné spracovávanie agendy uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich na Ministerstve zdravotníctva SR výkon prác vo verejnom záujme (najmä: tvorba pracovných zmlúv, dodatkov k pracovným zmluvám a ich príloh, písomných oznámení a potvrdení súvisiacich s pridelenou agendou); nahrávanie údajov za účelom spracovania podkladov v dochádzkovom systéme ministerstva; zabezpečovanie agendy vzdelávania zamestnancov MZ SR; plnenie ďalších služobných úloh...

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie/písomné potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 08. októbra 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Vítaná znalosť práce s programom HUMAN

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@heatth.gov.sk