Ministerstvo zdravotníctva SR

Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť spočívajúca v koncepčnej, rozborovej a hodnotiacej činnosti a v príprave podkladov na rozhodovanie v oblasti využívania a ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a prírodných liečebných kúpeľov.
Samostatná odborná činnosť v oblasti využívania prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a prírodných liečebných kúpeľov; spracovávanie vecných podkladov pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, prírodných liečebných kúpeľov podľa splnomocnení ustanovených zákonom; kontrolná a inšpekčná činnosť na zverenom úseku. Monitoring prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd - zabezpečenie jeho rozvoja a prevádzky. Príprava podkladov na rokovanie a rozhodovanie Štátnej kúpeľnej komisie vo veci povoľovania využívania prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, a odborné podklady pre ich ochranu.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie/písomné potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 08. októbra 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:
UK; Prírodovedecká fakulta, Hydrogeológia alebo STU; Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk