Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Sekcia európskych programov a projektov; Odbor programov EÚ, Oddelenie programovania

Hlavné úlohy:
Koncepčné a metodické činnosti v oblasti programovania projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
Komplexné a koncepčné zabezpečovanie činností súvisiacich s programovaním štrukturálnych operácií Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) a Operačného programu Vzdelávanie - opatrenie 2.2 (OPV) spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v podmienkach MZ SR: spolupracuje na príprave koncepčných, strategických, legislatívnych, metodických a programovacích dokumentov pre OPZ a OPV v podmienkach MZ SR. Zabezpečuje aktualizáciu interných manuálov Riadiaceho orgánu pre OPZ a Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPV v rozsahu svojich kompetencií; zabezpečuje vypracovanie projektov technickej pomoci pre OPZ a OPV a spracúva žiadosti o platbu vo vymedzenej oblasti technickej pomoci; zabezpečuje prípravu monitorovacích správ pre OPZ a OPV v rozsahu svojich kompetencií.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 10. júna 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - základy

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Znalosť predpisov Európskej únie v oblasti Štrukturálnych fondov.

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk