Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Sekcia európskych programov a projektov; Odbor implementácie projektov; Oddelenie implementácie investičných projektov

Hlavné úlohy:
Koncepčné a metodické činnosti v oblasti implementácie investičných projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
Príprava podkladov do strategických, koncepčných, legislatívnych, metodic-kých a programových dokumentov s cieľom zabezpečiť efektívne a transparentné využívanie fondov EÚ v oblasti zdravotníctva; komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov štrukturálnych operácií relevantných operačných programov MZ SR spolufinancovaných z prostriedkov EÚ na pozícii projektový manažér; príprava podkladov k aktualizácii interných manuálov v rámci realizácie finančného riadenia relevantných operačných programov MZ SR; zúčastňuje sa prípravy manuálov a systémov riadenia pre nové programové obdobie 2007-2013 a ďalších dokumentov (napr. výzva na predkladanie žiadostí o NFP, príručky pre žiadateľa, príručky pre prijímateľa a pod.); zabezpečuje projektový manažment projektov ŠF relevantných operačných programov MZ SR; zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi na realizácii projektu; pripravuje podklady na zasadnutia vnútroštátnych aj medzištátnych orgánov zainteresovaných na realizácii programu; vypracúva návrh zmluvy medzi MZ SR a Prijímateľom (návrh dodatkov, návrh odstúpenia od zmluvy), monitoruje jej dodržiavanie; kontroluje, odsúhlasuje resp. zamieta žiadosti o platbu na svojej úrovni; monitoruje dodržiavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane kontroly na mieste; vypracováva stanoviská pre monitorovacie správy predložené prijímateľom; vykonáva administratívnu kontrolu postupov verejného obstarávania v rámci projektu; zadáva údaje do ITMS, eviduje a spracováva informácie súvisiace s nezrovnalosťami, vypracúva potrebné správy o zistených nezrovnalostiach; participuje na odborných aktivitách, zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov a pravidiel stanovených SR a EÚ; zúčastňuje sa na príprave koncepčných materiálov odboru, príprave stanovísk k medzirezortným pripomienkovým konaniam, podkladovým informáciám a ostatných materiálov v rámci svojej zodpovednosti.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 10. júna 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - základy

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Znalosť európskej a slovenskej legislatívy a procedúr v oblasti verejného obstarávania , implementácie projektov a finančnej kontroly. Organizačné schopnosti a komunikatívnosť.

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk