Výber - Štátny radca (ref. č. V/38/2012)
Ministerstvo zdravotníctva SR

Informácie o pracovnom mieste
 
Miesto práce
Bratislava
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Miesto práce: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Organizačný útvar: Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
 
Hlavné úlohy:
Kontrolná a dozorná činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
Vykonávanie kontrolnej a dozornej činnosti v zmysle platnej legislatívy (zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v platnom znení, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).
Prešetrovanie sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy; vybavovanie ústne podaných sťažností na Ministerstve zdravotníctva SR; styk a komunikácia so sťažovateľmi, vybavovanie podaní v zmysle platnej zdravotníckej legislatívy
 
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...

Termín nástupu
01.01.2013

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:
a. písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
b. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
c. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d. profesijný štruktúrovaný životopis,
e. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
f. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
g. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
h. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
i. písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 30. novembra 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa

Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Prax v oblasti kontroly a znalosť zdravotníckej legislatívy vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava


Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa

Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
 
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325