Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
Organizačný útvar: Komunikačný odbor

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej, syntetickej, koncepčnej, metodickej, monitorovacej a koordinačnej činnosti v oblasti zverejňovania informácií vrátane priameho zverejňovania informácií na MZ SR a poskytovanie informácií verejnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a s tým súvisiace pracovné činnosti.
Príprava zásadných tlačových materiálov z činnosti MZ SR pre médiá, vyhodnocovanie denného monitoringu tlače, analýza informácií o činnosti MZ SR publikovaných v masovokomunikačných prostriedkoch, riadenie a zabezpečovanie činnosti dočasných tlačových stredísk, zabezpečovanie propagácie MZ SR, popularizovanie činnosti MZ SR prostredníctvom internetu, zabezpečovanie priameho styku s novinármi a verejnosťou, príprava podkladov, spracovávanie publikačných a propagačných materiálov, poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a s tým súvisiace pracovné činnosti.
Podieľanie sa na príprave tlačových konferencií, mediálneho plánu odboru, publikovanie poznatkov z rezortu zdravotníctva, zabezpečovanie jazykovej úpravy dokumentov MZ SR.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 22. októbra 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Novinárska alebo mediálna prax.

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk