Výber - Štátny radca (V/35/2012)

Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia zdravia; Odbor zdravotnej starostlivosti

Hlavné úlohy:
Koncepčná činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s prevenciou diskriminácie a rasizmu, rodovou rovnosťou, sociálnou politikou a inklúziou, prevenciou obchodovania s ľuďmi, ochranou a podporou národnostných menšín, ochranou a podporou ľudských práv, prevenciou a elimináciou násilia páchaného na ženách, práv zdravotne postihnutých a v odboroch liečebná pedagogika a klinická logopédia.
Analytická, metodická a koncepčná činnosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s prevenciou diskriminácie a rasizmu, rodovou rovnosťou, sociálnou politikou a inklúziou, prevenciou obchodovania s ľuďmi, ochranou a podporou národnostných menšín, ochranou a podporou ľudských práv, prevenciou a elimináciou násilia páchaného na ženách, práv zdravotne postihnutých a v odboroch liečebná pedagogika a klinická logopédia;
príprava vecných podkladov v procese tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, odborných usmernení a medzinárodných zmlúv v oblasti zdravotnej starostlivosti; operatívna administratívna činnosť súvisiaca s ostatnými rezortmi a zahraničnými subjektmi pri riešení programov a problémov súvisiacich s pridelenou agendou; vypracováva odborné usmernenia, koncepcie a legislatívne návrhy v oblasti prevencie a poskytovania zdravotnej starostlivosti; pripomienkuje materiály a právne predpisy zaslané z iných rezortov...

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 16. októbra 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk