Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019 (ďalej len „výzva“) sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.skk, v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk

2. Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly ministerstva na príslušný rok a nasledujúce dva roky..

Rozpočet na rok 2019

633 000,00 €

Rozpočet na rok 2020

633 000,00 €

Rozpočet na rok 2021

633 000,00 €

3. Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie
Výzvu zverejní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na webovej stránke www.health.gov.sk (v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Dotačná podpora) umiestnenú v ľavej časti webovej stránky).
Výzva obsahuje:
§ termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie,

§ spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,

§ základný cieľ projektu,

 • formulár žiadosti v elektronickej podobe,

 • disponibilný objem zdrojov na výzvu,

 • najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

 • spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

 • termín postupu vyhodnocovania žiadostí,

 • zloženie komisie,

 • návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

4. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 20. mája 2019.

5. Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie

a)
Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku a to jedenkrát originál žiadosti, podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami, a jedenkrát kópia žiadosti bez identifikácie žiadateľa, bez povinných príloh a jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka). Originál žiadosti vrátane príloh ako aj kópia žiadosti bez príloh majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny) s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.

b)
Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia výzvy a končí sa dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie poštou, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie osobne rozhoduje dátum uvedený na pečiatke podateľne ministerstva na obálke žiadosti.
Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva zdravotníctva po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú na požiadanie vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala (podateľňa ministerstva prijíma poštu v pracovné dni v čase pondelok – štvrtok od 08.00-15.00 h, piatok od 08.00-14.00 h, prízemie, č. dverí 5).

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

Verejná výzva – podpora protidrogových aktivít 2019, NEOTVÁRAŤ.“

a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava

Obsah obálky
1. žiadosť o dotáciu – 1x originál s identifikáciou žiadateľa (žiadosť, popis, štruktúrovaný rozpočet ) spolu s povinnými prílohami,
2. žiadosť o dotáciu – 1x kópia bez identifikácie žiadateľa (žiadosti, popisu, štruktúrovaného rozpočtu) a bez ostatných povinných príloh,
3. CD nosič (žiadosť, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet s identifikáciou žiadateľa aj bez identifikácie žiadateľa).

c)
V prípade dôležitých oznamov zo strany žiadateľa, týkajúcich sa zmien v jeho predloženej žiadosti počas hodnotiaceho procesu sa môže komunikácia realizovať výlučne elektronickou poštou, na emailovej adrese: dotaciePPA@health.gov.sk.

6. Základný cieľ projektu

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb.

Prioritne určené oblasti pre rok 2019::

 1. Preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou (peer aktivisti, športové podujatia, kultúrne podujatia, súťaže).

 2. Programy a aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm-reduction, a resocializáciu.

 3. Odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike (organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike).

 4. Šírenie protidrogovej osvety masovokomunikačnými technológiami.

7. Formulár žiadosti v elektronickej podobe

Vzor formulárov v elektronickej podobe pre podanie žiadosti:

 1. a) Žiadosť o poskytnutie dotácie (nepodnikateľ) – príloha č. 2 tejto výzvy,

 2. b) Žiadosť o poskytnutie dotácie (podnikateľ) – príloha č. 3 tejto výzvy,

 3. c) Žiadosť o poskytnutie dotácie (právnická osoba) – príloha č. 4 tejto výzvy,

 4. d) Popis k projektu – príloha č. 5 tejto výzvy,

 5. e) Štruktúrovaný rozpočet k žiadosti - príloha č. 6 tejto výzvy.

8. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v programe 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtovom roku 2019 je 633 000,00 EUR.

9. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie

Najvyššia výška je 75.000,00 EUR.
Najnižšia výška je 5.000,00 EUR.

10. Podmienky poskytnutia dotácie

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona o dotáciách možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia požaduje zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.

Kompletná žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá, pozostáva z povinných náležitostí a to:

I. žiadosť o poskytnutie dotácie - uverejnená v prílohe č. 2 až 4 tejto výzvy,

II. povinné prílohy (podľa zákona o dotáciách a zákona o rozpočtových pravidlách):

a) popis k projektu, na ktorý sa dotácia požaduje – (príloha č. 5 tejto výzvy),
b) štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 6 tejto výzvy),
c) úradne overená kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (napr. stanovy organizácie, štatút organizácie, zriaďovateľská listina, nadačná listina, štatút mesta, zakladateľská zmluva, zakladacia listina, spoločenská zmluva a pod.), táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý deklaruje zriadenie zo zákona,
d) doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom čestného vyhlásenia, že žiadateľ poskytne v prípade podpory projektu 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany - iný sponzor, mesto, obec, že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku),
e) originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
f) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu, s výnimkou fyzickej osoby – podnikateľa,
g) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy a fyzickej osoby – nepodnikateľa,
h) originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy,
i) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
j) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu – nepodnikateľa,
k) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,) - potvrdenia musia byť zo všetkých zdravotných poisťovní, bez ohľadu na to, či žiadateľ má alebo nemá zamestnancov, táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu – nepodnikateľa,
l) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – podľa zákona o registri trestov § 10, ods. 4, písm. a) a písm. b),
m) kópia dokladu, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

III. Ak žiadateľ žiada dotáciu na zmenu stavby alebo stavebnú úpravu podľa § 2 ods. 3 písm. g) zákona o dotáciách prílohou k žiadosti sú okrem vyššie uvedených dokladov aj:

a) údaje pre overenie listu vlastníctva – názov obce a katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, identifikácia vlastníka, register parcely/parciel a číslo parcely/parciel, na ktorej/ktorých sa plánuje stavať resp. súpisné číslo stavby (podľa katastrálneho zákona č. 461/2009, § 60, ods.3),
b) čestné vyhlásenie žiadateľa alebo úradne overená kópia čestného vyhlásenia žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti najmenej po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa alebo úradne overená kópia čestného vyhlásenia žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby,
d) písomný súhlas alebo úradne overená kópia písomného súhlasu všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti,
e) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavy príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi:

1. na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
2. na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
3. ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin,
4. na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
5. na úhradu výdavkov vlastnej prevádzky, krytie straty z vlastnej činnosti tretích osôb podľa zmluvy.

Oprávnený žiadateľ môže predložiť na základe vyhlásenej výzvy a v uvedenom programe v príslušnom kalendárnom roku len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, a nesmie spájať viac nesúvisiacich aktivít.

11. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí

Každá žiadosť musí byť podaná v súlade s touto výzvou.
Žiadosti vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári ako je predpísaný, prípadne nekompletné žiadosti, budú posúdené ako dočasne nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia.
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, a bude vyzvaný na doručenie prepracovanej resp. doplnenej žiadosti do 5 kalendárnych dní, odo dňa doručenia e-mailu. Lehota na doplnenie žiadosti začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia e-mailu. V prípade, ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti v stanovenej lehote, žiadosť bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude písomne informovaný.

Ministerstvo je oprávnené bez konzultácie so žiadateľom:

- doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide,
- zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá,
- upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá,
- opraviť matematické chyby a doplniť chýbajúce súčty na základe čísiel uvedených v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie,
- upraviť názov aktivity/projektu.

Dôvody odmietnutia žiadosti:

- žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po termíne predkladania žiadostí uvedenom vo výzve,
- projektové aktivity nenapĺňajú základný cieľ a prioritne určené oblasti pre rok 2019,
- žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt,
- projekt alebo jeho časť bude realizovaný v inom ako v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje,
- čestné vyhlásenia žiadateľa predložené k žiadosti sa ukázali ako nepravdivé,
- žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie podľa bodu 11 tejto výzvy.

12. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 30. júna 2019.

13. Zloženie komisie

Výberovým a hodnotiacim orgánom je Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. júna 2012, čiastke 17-19, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a Dodatok č. 1/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. júna 2015, čiastke 4-5, ktorý tvorí prílohu č. 1A tejto výzvy a Dodatok č. 2/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13. augusta 2015, čiastke 8-9, ktorý tvorí prílohu č. 1B. Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sú uvedené v prílohe č. 1C tejto výzvy.

14. Zoznam schválených žiadostí a dôvod ich schválenia

Zoznam schválených žiadostí vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie bude zverejnený po ich schválení ministerkou zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva – v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie, umiestnenú v ľavej časti webovej stránky.

15. Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia

Zoznam neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu ich neschválenia bude zverejnený po ich neschválení ministerkou zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva – v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie, umiestnenú v ľavej časti webovej stránky.

16. Vzor návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 7 tejto výzvy

Vzorová zmluva spravidla obsahuje:
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) účel a predmet zmluvy na ktorý sa dotácia požaduje,
c) vymedzenie času na ktorý sa zmluva uzatvára,
d) výšku poskytovanej dotácie,
e) číslo a názov bežného účtu osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu,
f) práva a povinnosti prijímateľa dotácie (lehota vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a čísla účtov, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú),
g) podmienky zúčtovania dotácie a lehotu odvodu výnosu z dotácie,
h) sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
i) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.

17. Často kladené otázky súvisiace s dotáciami sú uverejnené v prílohe č. 8

Často kladené otázky budú zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

18. Podmienky vyúčtovania dotácie

Aktivity projektu musia byť uskutočnené v priebehu rozpočtového roka 2019. Konečný termín použitia dotácie je najneskôr 31. december 2019. Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vznikli počas realizácie projektových aktivít.

názov formát
doc rtf pdf
Verejná výzva 2019 (súhrný dokument na stiahnutie) vv2019.zip vv2019-suhrn.doc vv2019-suhrn.rtf vv2019-suhrn.pdf
Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019 vv2019.doc vv2019.rtf vv2019.pdf
Príloha č. 1 – Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-1.doc priloha-c-1.rtf priloha-c-1.pdf
Príloha č. 1A - Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-1a.doc priloha-c-1a.rtf priloha-c-1a.pdf
Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-1b.doc priloha-c-1b.rtf priloha-c-1b.pdf
Príloha č. 1C - Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona priloha-c-1c.doc priloha-c-1c.rtf priloha-c-1c.pdf
Príloha č. 2 – Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - nepodnikateľ priloha-c-2.doc priloha-c-2.rtf priloha-c-2.pdf
Príloha č. 3 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým fyzická osoba- podnikateľ priloha-c-3.doc priloha-c-3.rtf priloha-c-3.pdf
Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba priloha-c-4.doc priloha-c-4.rtf priloha-c-4.pdf
Príloha č. 5 – Popis projektu priloha-c-5.doc priloha-c-5.rtf priloha-c-5.pdf
Príloha č. 6 – Štruktúrovaný rozpočet k projektu priloha-c-6.xls   priloha-c-6.pdf
Príloha č. 7 – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019 priloha-c-7.doc priloha-c-7.rtf priloha-c-7.pdf
Príloha č. 8 – Často kladené otázky priloha-c-8.doc priloha-c-8.rtf priloha-c-8.pdf