​Predseda Vlády SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Peter Pellegrini v súlade so svojou zákonnou pôsobnosťou vyplývajúcou z § 22 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) má záujem navrhnúť Vláde SR kandidáta na predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
           
Za účelom obsadenia funkcie predsedu úradu transparentným a otvoreným spôsobom s možnosťou uchádzať sa o túto funkciu všetkým uchádzačom spĺňajúcim zákonné podmienky  Ministerstvo zdravotníctva SR vyzýva záujemcov o funkciu predsedu úradu spĺňajúcich zákonom stanovené podmienky, aby v termíne do 24. januára 2020 s označením „UDZS- neotvárať“ na obálke doručili na adresu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Kancelária ministra zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava:
  • životopis, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok vyplývajúcich z § 22 ods. 4 písm. a), c) a e) zákona,
  • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúci splnenie podmienky podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti v zmysle § 33 ods. 3 písm. a) zákona,
  • čestné vyhlásenie uchádzača, že údaje uvedené v životopise sú pravdivé,
  • súhlas so spracúvaním osobných v súvislosti s posudzovaním predložených dokladov osoby, a/alebo za účelom zverejnenia osobných údajov v súvislosti s touto výzvou a/alebo za účelom poskytnutia osobných údajov osoby tretím stranám.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. O ďalšom postupe výberu osoby nominovanej na funkciu predsedu úradu bude Ministerstvo zdravotníctva SR informovať v nasledujúcom období.