Smernica o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Predmetom smernice je určenie postupu, priebehu a základných pravidiel pri realizácii výberu na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Čl. 2
Vyhlasovanie výberu

(1) Výber vyhlasuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie (na internetovej stránke www.health.gov.sk) najmenej dva týždne pred jeho uskutočnením.

(2) Oznámenie o výbere obsahuje:

a) názov a sídlo akciovej spoločnosti,
b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberom,
c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie,
d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e) zoznam požadovaných dokladov,
f) dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberu.

  Čl. 3
Výberová komisia

(1) Výber uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriadi vykonávateľ akcionárskych práv a vymenuje jej členov.

(2) Výberová komisia pozostáva z piatich členov, ktorých určí vykonávateľ akcionárskych práv. Členmi výberovej komisie sú spravidla zástupcovia vykonávateľa akcionárskych práv, ako aj významní externí odborníci z oblasti zdravotníctva, externí odborníci z oblasti riadenia zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie.

(3)  Predseda a členovia výberovej komisie:

a) zodpovedajú za vykonanie a riadny priebeh výberu,
b) postupujú v súlade s touto smernicou,
c) nestranne hodnotia jednotlivých uchádzačov,
d) zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie člena výberovej komisie.

(4) Funkcia predsedu a člena výberovej komisie je nezastupiteľná.

(5) Ak je člen výberovej komisie predpojatý alebo zaujatý, oznámi túto skutočnosť vykonávateľovi akcionárskych práv bez odkladu, ktorý zruší jeho vymenovanie za člena výberovej komisie a vymenuje nového člena výberovej komisie.

(6) Za účelom plynulého a komplexného zabezpečenia organizačno-administratívnych úkonov súvisiacich s výberom je na výbere prítomný aj tajomník výberovej komisie určený vykonávateľom akcionárskych práv, ktorý uchádzačov nehodnotí.

(7) Členom výberovej komisie nemôže byť osoba, ktorá sa uchádza o funkciu v štatutárnom orgáne spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.

  Čl. 4
Uchádzač výberu

(1) Prípravu výberu zabezpečuje výberová komisia, ktorá po uplynutí doby na podanie žiadostí o účasť na výbere preskúma:

a) dodržanie lehoty na podanie žiadosti o účasť na výbere,
b) komplexnosť predložených dokladov podľa predpokladov uvedených vo vyhlásení výberu.

(2) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady uvedené vo vyhlásení výberu, výberová komisia zaradí do výberového konania.

(3) Uchádzačovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené vo vyhlásení výberu, výberová komisia oznámi ich nesplnenie a vyradenie z výberu. Predložené doklady mu vráti späť.

(4) Účasť vo výbere je umožnená tým uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vo vyhlásení výberu.

(5) Priebeh výberu zabezpečuje tajomník výberovej komisie.

(6) Tajomník výberovej komisie zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom funkcie tajomníka výberovej komisie.

  Čl. 5
Výber

(1) Rokovanie výberovej komisie vedie predseda výberovej komisie, ktorý na začiatku výberu oboznámi všetkých členov výberovej komisie s touto smernicou a podmienkami výberového konania pre jednotlivých uchádzačov pre výkon obsadzovanej funkcie štatutárneho orgánu.

(2) Výber sa uskutoční na základe vyhodnotenia:

a) odborných znalostí a schopností uchádzača pre výkon obsadzovanej funkcie štatutárneho orgánu (predstavenstva),
b) riadiacich, organizačných a osobnostných predpokladov pre výkon funkcie štatutárneho orgánu (predstavenstva).

  Čl. 6
Vyhodnotenie výberu

(1) Výberová komisia vyhodnotí výsledky uchádzačov výberu na základe komplexného posúdenia:

a) požadovaných predpokladov na vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti,
b) odborných znalostí a schopností uchádzača pre výkon obsadzovanej funkcie štatutárneho orgánu.

(2) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberu a určí uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam.
Ak výberová komisia posúdi potrebu ďalšieho zisťovania predpokladov, odborných znalostí a schopností môže pozvať uchádzača o funkciu v štatutárnom orgáne akciovej spoločnosti na ústny pohovor.

  Čl. 7
Zápisnica

(1) O priebehu a výsledkoch výberu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia výberovej komisie.

(2) Ak niektorý z členov výberovej komisie odmietne podpísať zápisnicu, táto skutočnosť sa uvedenie v zápisnici spolu s odôvodnením odmietnutia.

  Čl. 8
Ukončenie výberového konania

(1) Výsledok výberu, t.j. zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam a splnili odborné znalosti, schopnosti a predpoklady, oznámi výberová komisia vykonávateľovi akcionárskych práv - ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý z tohto zoznamu vyberie zástupcov štátu do štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti.

(2) Ak výberová komisia na základe výberu nevyberie uchádzača na obsadzované miesto člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, navrhne vykonávateľovi akcionárskych práv vyhlásiť nový výber.

  Čl. 9
Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.

Ivan Uhliarik
minister