Ministerstvo zdravotníctva SR so súhlasom Ministerstva financií SR (MF/21634/2009-621) určilo (podľa § 85g zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) akciovú spoločnosť Slovenská konsolidačná za právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu. Zdravotné poisťovne môžu na ňu postúpiť pohľadávku voči fyzickej alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, alebo ktorá je v likvidácii.