Číslo: Z017955-2022

R O Z H O D N U T I E

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán krízového riadenia podľa ustanovenia § 3 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 142 zo dňa 26. 02. 2022, ktorá platí odo dňa 26.02. 2022 od 12:00 hod. (ďalej len „mimoriadna situácia“) a podľa § 128 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), rozhodlo takto:

I.

Ministerstvo v súvislosti s mimoriadnou situáciou a z dôvodu naliehavej potreby zabezpečenia preskripcie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a lekárom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „lekár“)

u p r a v u j e

predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pre osobu, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, má bydlisko na území Ukrajiny a vstúpi na územie Slovenskej republiky v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „pacient-utečenec“) podľa § 128 ods. 8 písm. c) zákona o liekoch nasledovne:

1. Lekár predpíše humánny liek a dietetickú potravinu na lekársky predpis v listinnej podobe a zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz v listinnej podobe spôsobom podľa § 119 ods. 4 a ods. 5 zákona o liekoch pacientovi - utečencovi po vykonaní lekárskeho vyšetrenia; preskripčný záznam sa nevytvára. Preskripčné a indikačné obmedzenia ustanovené zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu a podmienkach úhrady“) sa pri predpisovaní podľa tejto vety neuplatňujú.

2. Lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu tak, že na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v listinnej podobe vyznačí poznámku „UA DOČAS“ pre pacienta-utečenca po vykonaní lekárskeho vyšetrenia s dočasným útočiskom a „UA TRANZIT“ pre pacienta-utečenca, ktorý je tranzitujúci. Údaj o rodnom čísle
pacienta sa nevypĺňa.

3. V prípade predpísania humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pre nezaopatrené dieťa postačuje predloženie cestovného pasu alebo iného preukazu totožnosti ákonného zástupcu, na ktorého je predpis podľa bodu 1 a 2 realizovaný.

4. Za správnosť, úplnosť a odôvodnenosť lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu podľa bodov 1 – 3 je zodpovedný predpisujúci lekár.

II.

Ministerstvo v súvislosti s mimoriadnou situáciou a z dôvodu naliehavého záujmu o výdaj humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pre pacienta-utečenca

u p r a v u j e

podľa § 128 ods. 8 písm. d) zákona o liekoch výdaj humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, tak, že lekár vydá pacientovi-utečencovi humánny liek, dietetickú potravinu na základe lekárskeho predpisu a zdravotnícku pomôcku na základe lekárskeho poukazu vystaveného podľa výroku I. tohto rozhodnutia priamo v ambulancii alebo na inom mieste po vykonaní lekárskeho vyšetrenia, ak má tento humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu k dispozícii.

III.

Ministerstvo v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu naliehavého záujmu o výdajhumánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pre pacienta-utečenca

u p r a v u j e

podľa § 128 ods. 8 písm. d) zákona o liekoch výdaj humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, nemocničnej lekárni, pobočke verejnej lekárne a výdajni zdravotníckych pomôcok tak, že po
predložení lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu vystaveného podľa výroku I. tohto rozhodnutia spolu s predložením cestovného pasu alebo iného preukazu totožnosti bude pacientovi-utečencovi humánny liek, zdravotnícka pomôcka a dietetická potravina vydaná. Pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny sa preskripčné a indikačné obmedzenia v súlade so zoznamom kategorizovaných liekov, kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa zákona o rozsahu a podmienkach úhrady neuplatňujú. Dispenzačný záznam o výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pri lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s poznámkou „UA DOČAS“ sa nevytvára. Dispenzačný záznam o výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pri lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s poznámkou „UA TRANZIT“ sa vytvára tak, že lekáreň vyplní atribúty dispenzačného záznamu - identifikačné číslo poistenca, štát UA a pohlavie.

IV.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejneniana webovom sídle ministerstva a je účinné do skončenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

O d ô v o d n e n i e:

Aktuálna krízová situácia na území Ukrajiny postihuje najviac civilné obyvateľstvo, ktoré je v dôsledku ruskej vojenskej invázie a zintenzívnení násilia nútené opustiť svoje domovy a spôsobuje masívnu migráciu civilného obyvateľstva v rámci Ukrajiny a aj na územie Slovenskej republiky.

Vzhľadom na znenie úlohy v bode C.1.uznesenia vlády SR č. 142 z 26. februára 2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktoré členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy uložilo prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti vydáva ministerstvo toto rozhodnutie na základe § 128 ods. 8 písm. c) a d) zákona o liekoch, ktorým zabezpečí predpisovanie a výdaj humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre pacientov.

Podľa § 128 ods. 8 písm. c) zákona o liekoch ministerstvo môže počas krízovej situácie vydať rozhodnutie, ktorým v nevyhnutom rozsahu a na nevyhnutný čas upraví predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických potravín.

Podľa § 128 ods. 8 písm. d) zákona o liekoch ministerstvo môže počas krízovej situácie vydať rozhodnutie, ktorým v nevyhnutom rozsahu a na nevyhnutný čas upraví výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických potravín.

Podľa § 128 ods. 9 zákona o liekoch na vydanie rozhodnutia podľa ods. 8 sa nevzťahuje správny poriadok. Výrok právoplatného rozhodnutia je záväzný pre každého.

Podľa § 128 ods. 10 zákona o liekoch proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva.

P o u č e n i e: Podľa § 128 ods. 10 zákona o liekoch proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Vladimír Lengvarský
minister

​​​R O Z H O D N U T I E

Číslo: Z017955-2022

Bratislava, 04. 03. 2022

Rozhodnutie_k_preskripcii_a_vydaju_Ukrajina_Z017955-2022.pdf