Informácia o ukončení projektu Phare 2003-004-995-03-07
„Strengthening the Surveillance and Control of Communicable Diseases in the Slovak Republic“


Dňa 5. októbra sa v konferenčných priestoroch Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnila záverečná konferencia projektu Posilnenie dohľadu a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike, ktorého konečným prijímateľom bol Úrad verejného zdravotníctva SR

Cieľom projektu bola implementácia legislatívy EK týkajúca sa surveillance a kontroly infekčných ochorení. Cieľ sa podarilo naplniť. Od roku 2003 boli prijaté 4 odborné usmernenia týkajúce sa prenosných ochorení, ktoré boli uverejnené vo Vestníku MZ SR. Ďalším cieľom projektu bolo posilniť surveillance infekčných ochorení zlepšením a modernizáciou administratívnych a výkonných kapacít a začleniť surveillance infekčných ochorení do sietí Európskej únie.

Projekt pozostával z nasledovných troch komponentov:

I. Harmonizácia systému surveillance infekčných ochorení so systémom v štátoch EÚ. Modernizácia systému rýchleho varovania
II. Rozšírenie siete NRC a ich akreditácia
III. Zavedenie externého hodnotenia kvality práce laboratórií klinickej mikrobiológie


Výsledky projektu:

Bol vyvinutý informačný systém prenosných ochorení EPIS harmonizovaný s krajinami EÚ. Zmodernizoval sa systém rýchleho varovania, v rámci ktorého sa doposiaľ vymieňali informácie faxom.
Slovensko sa aktívne zapojilo do európskych sietí pre surveillance prenosných ochorení. Na konci projektu spolupracuje aktívne v 12 sieťach, v porovnaní s tromi na začiatku projektu.
Zhodnotila sa úroveň laboratórnej diagnostiky v Národných referenčných centrách (NRC), implementovali sa nové laboratórne metódy pre diagnostiku ochorení, čím sa prispelo k posilneniu surveillance prenosných ochorení a harmonizácii laboratórnych metód NRC zahrnutých do projektu s NRC v krajinách EÚ. NRC prešli procesom akreditácie. Na dosiahnutie týchto cieľov bola vytvorená pracovná skupina, ktorá na svojich pravidelných stretnutiach diskutovala problémy so zavádzaním nových metód a s akreditáciou za odbornej podpory 4 holandských krátkodobých expertov.

Boli vypracované štandardné postupy externého hodnotenia kvality práce laboratórií klinickej mikrobiológie laboratóriami NRC a zrealizoval sa pilotný projekt externého hodnotenia kvality.Prezentácie, ktoré odzneli na záverečnej konferencii

Dr-Otto.pptDrs. de Schipper.pptMUDr. Avdičová.pptMUDr. Klement.pptMUDr. Kristufkova.pptMUDr. Nikš.ppt
 

Terms of Reference

Start up report

1st Quarterly Report

2nd Quarterly report

3rd Quarterly report

4th Quarterly report

  Annex4.pdf

5th Quarterly report

  Annex5.pdf

6th Quarterly report

  Annex6.pdf

7th Quarterly report

  Annex7.pdf

Final report

  Annex F.pdf


Zhodnotenie projektu Phare č. 2003-004-995-03-07 Posilnenie surveillance a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike
(materiál z GP zo dňa 22.01.2007)