Informácia o ukončení projektu PHARE č. 3002-004-995-03-06

„Posilnenie zdravotníckeho štatistického informačného systému a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ“

14. júla 2006 sa na pôde Národného centra zdravotníckych informácií uskutočnila konferencia pri príležitosti ukončenia PHARE projektu s názvom „Posilnenie zdravotníckeho štatistického informačného systému a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ“ č. 3002-004-995-03-06/0001.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktorého jednou z hlavných úloh je zabezpečenie štatistických zisťovaní v zdravotníctve a poskytovanie vypočítaných zdravotníckych indikátorov domácim aj medzinárodným inštitúciám, začína plniť túto svoju úlohu v zrenovovaných priestoroch na Lazaretskej ulici v Bratislave prostredníctvom nového “Informačného systému zdravotníckych indikátorov“.
Tento informačný systém bol vyvinutý s podporou Európskej únie v rámci spomínaného projektu Phare.
Cieľom projektu bolo technicky posilniť Data centrum na Ministerstve zdravotníctva SR a NZCI.
Informačný systém zdravotníckych indikátorov predstavuje “výrobnú linku“ na projektovanie, zber a vyhodnotenie údajov štatistických zisťovaní a ich poskytnutie vo forme zdravotníckych indikátorov domácim aj zahraničným inštitúciám. Pre NCZI znamená nasadenie nového systému zásadnú zmenu v postupoch realizácie štatistických zisťovaní a včasnom poskytovaní ich výsledkov. Spravodajským jednotkám umožní nový systém zápis štatistických výkazov prostredníctvom internetu. Architektúra systému umožňuje dopĺňať systém o nové špecifické vstupy a výstupy podľa aktuálnych potrieb štatistických zisťovaní.
Informačný systém zdravotníckych indikátorov je výstupným produktom jedného z 3 komponentov tohto projektu.

Druhým komponentom bola tzv. Twinning Light asistencia, ktorú realizoval twinningový partner z Nemecka – Federálne ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí. Cieľom twinningového komponentu bolo vypracovať porovnávajúcu analýzu zdravotníckych indikátorov, harmonizovať a znovu definovať požadovanú metodológiu a terminológiu zdravotníckych indikátorov s ohľadom na požiadavky medzinárodných organizácií, špecifikovať požiadavky pre hardware a software potrebné pre využitie novovzniknutej metodológie
Doplnkovým k predchádzajúcim dvom bol tretí komponent, v rámci ktorého sa realizovala dodávka potrebného hardwarového vybavenia podľa špecifikovaných požiadaviek prijímateľov.

  

 

Informačný systém zdravotníckych indikátorov ISZI
Mária Ambrošová, Juraj Červeň, Softec, s.r.o. - prezentácia

 

Terms of Reference

Terms of Reference

Component Twinning Light - Inception report

Terms of Reference

Component Twinning Light - Final report

Terms of Reference

Komponent - Informačný systém zdravotníckych indikátorov - Úvodná správa

IR_Sk

Component Information System of health Indicators - Inception report

IR_A

Komponent - Informačný systém zdravotníckych indikátorov - Priebežná správa č. 1

Interim_Report_DEVELOP&DOC_english_v2.0.

Component - Information system of health indicators - Interim report No. 1

Interim_Report_DEVELOP&DOC_slovak_v2.0

Komponent - Informačný systém zdravotníckych indikátorov - Priebežná správa č. 2

Interim_Report_TRAINING_english_v2.0

Component - Information system of health indicators - Interim report No. 2

Interim_Report_TRAINING_slovak_v2.0

Komponent - Informačný systém zdravotníckych indikátorov - Priebežná správa č. 3

Interim_Report_Impl&Test_english-v2.0

Component - Information system of health indicators - Interim report No. 3

Interim_Report_Impl&Test_slovak-v2.0

Komponent - Informačný systém zdravotníckych indikátorov - Záverečná správa

Záverečná správa

Component - Information system of health indicators - Final report

Final report