Informácia o ukončení projektu PHARE č. 2002/000.610-02

„Zabezpečenie pripravenosti slovenského systému sociálneho zabezpečenia pre zúčtovanie vecných dávok a jeho harmonizácia s Acguis“

Dňa 30. septembra 2004 bol úspešne ukončený projekt u PHARE č. 2002/000.610-02 s názvom „Ensuring Preparedness Public Health Insurance system to apply the Acquis on Cooperation of Social Security Schemes“ /Zabezpečenie pripravenosti slovenského systému sociálneho zabezpečenia pre zúčtovanie vecných dávok a jeho harmonizácia s Acguis/. Projekt bol realizovaný v období od 1.4. 2004 do 30.9.2004. Projekt bol v plnej výške hradený z prostriedkov predvstupového fondu PHARE, koordinovalo ho Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor Projektová jednotka zahraničnej pomoci a príjemcom pomoci bola Všeobecná zdravotná poisťovňa, poverená vykonávaním úloh tzv. Styčného orgánu v Slovenskej republike.

Cieľom projektu bolo zaškoliť zodpovedných pracovníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne tak, aby boli schopní plniť všetky funkcie a aktivity Styčného orgánu v podmienkach implementácie a aplikácie nariadenia č. 1408/71 a 574/72 v Slovenskej republike.

Aktivity projektu boli realizované formou seminárov a workshopov na nasledovné témy:

- Novelizované ustanovenia Nariadenia 1408/71, zjednocovanie nárokov na zdravotnú starostlivosť a zjednodušovanie prístupu k jej čerpaniu v rámci EÚ, aplikácia čl. 19 Nariadenia 1408/71 vo vzťahu k rodinným príslušníkom osoby poistenej v SR vzhľadom na absenciu rodinného typu zdravotného poistenia v SR, úlohy príslušného úradu ( MZ SR) a príslušnej inštitúcie ( zdravotná poisťovňa).
- Európsky zdravotný preukaz
- Správa formulárov zdravotnej starostlivosti série – 100
- Úlohy telematiky. Technická komisia. Telematické procesy používané v BUILD 5.
Štandardné formáty pre výmenu dát. Technická infraštruktúra pre telematickú výmenu. Technické postupy spracovania pohľadávok a záväzkov v Styčnom orgáne.

- Úhrady nákladov. Systém výpočtu priemerných nákladov na zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ /Nariadenie č. 574/72/. vDohody o urýchľovaní platieb: charakteristika, návrhy nového Nariadenia.
- Zloženie súdneho dvora a jeho kompetencie - Postup práce Súdneho dvora - Špeciálny význam prejudiciálnych (predbežných) otázok - Úloha národných súdov členských štátov - Nariadenie 1408/71 a voľné poskytovanie služieb.

Jednotlivých seminárov sa zúčastňovalo od 30 do 50 pracovníkov podľa zamerania témy. Seminárom predchádzala študijná cesta, ktorej sa zúčastnilo 8 zástupcov všetkých piatich slovenských zdravotných poisťovní. Jej cieľom bolo osobné oboznámenie sa účastníkov s praktickou realizáciou koordinácie sociálneho zabezpečenia v španielskom systéme, jeho štruktúrou a organizáciou.

Výstupom projektu je príručka pre pracovníkov zdravotných poisťovní, ktorá obsahuje dôležité informácie a postupy pri nárokoch na zdravotnú starostlivosť v Európskej únii. Príručka bola vydaná v náklade 1000 kusov a distribuovaná na všetky zdravotné poisťovne.

   

Praktický manuál o nároku na zdravotnú starostlivosť v Európskej únii Príručka
Terms of reference Terms of reference
Start up report Start up report
Start up report - annex Letter of clarification
Final report Final_report.pdf
Záverečná správa Zaverecna_sprava.pdf