Informácia o ukončení projektu PHARE
„Hodnotenie a manažment environmentálneho hluku“

Dňa 12. novembra 2004 bol úspešne ukončený projekt PHARE č. 2002/000.610-02 s názvom „The Assessment and Management of Environmental Noise“ /Hodnotenie a manažment environmentálneho hluku/.

Projekt koordinovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor Projektová jednotka zahraničnej pomoci a príjemcom pomoci bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie. Projekt trval 6 mesiacov a bol v plnej výške hradený s prostriedkov predvstupového fondu PHARE (finančné prostriedky EÚ). V rámci projektu bola obstaraná zahraničná expertná pomoc, ktorú zabezpečila belgická firma AGRIFOR. Projektovým lídrom skupiny expertov bol Wolfgang Probst – celosvetovo uznávaný odborník na hluk a vibrácie. Jeho tím ďalej tvorili dvaja slovenský a jeden zahraničný expert. V mene MZ SR bola vedúcim projektu Zuzana Škublová, sektorová koordinátorka zahraničnej pomoci a odborne projekt zastrešili Peter Rybár – vedúci NRC pre hluk a vibrácie a Peter Žatkovič z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR.

Projektovým cieľom bolo pripraviť všetky nevyhnutné technické a ľudské zdroje pre priamu implementáciu všetkých nariadení týkajúcich sa Smernice 2002/49/EC o hodnotení a manažmente environmentálneho hluku v Slovenskej republike. Smernica má za cieľ vytvoriť spoločnú základňu pre potlačovanie hluku v celoeurópskom meradle.
Projekt obsahoval nasledujúce aktivity:

1. Technická a legislatívna podpora implementácie Smernice 2002/49/EC do slovenskej legislatívy.
2. Rozvoj detailnej metodológie pre meranie a výpočet environmentálneho hluku a metodológie pre rozvoj mapovania hluku a akčných plánov.

Expertná skupina vychádzala pri svojej práci z odporúčaných dočasných výpočtových metód EÚ, pričom na základe množstva porovnávacích a kontrolných výpočtov a meraní v teréne vypracovala adaptáciu týchto odporúčaných metód na slovenské podmienky. Takto adaptované metódy budú vydané formou odborného usmernenia, ktoré bude vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky dosiahnuté výsledky projektu budú zverejnené po schválení finálnej správy projektu, ktorá má byť na MZ SR predložená do troch mesiacov od ukončenia projektu.

foto

 

Terms of Reference Terms of Reference
Inception report Inception report
Final report Final report
Záverečná správa Záverečná správa