Bratislava 30. 05. 2018
Číslo: S07251-2018-OZZAP-1

Dodatok č. 2
k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017

I. Článok II. bod 1. písm. a) Príkazu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2017 sa mení nasledovne:

a) Po nadobudnutí účinnosti tohto príkazu pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám (ďalej len „zmlúv“) dohodnúť a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia, ktorými bude zakázané postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, a zároveň ustanovenie, ktorým bude v zmluvných podmienkach dohodnuté, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas dlžníka je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa podľa predchádzajúcej vety nie je potrebný:

aa) pri postúpení pohľadávok veriteľov akciových spoločností, ktorých 100%-ným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti,
ab) pri postúpení pohľadávok veriteľov podriadených organizácií uvedených v Článku I, písm. A) a neziskových organizácií podľa Článku I, písm. C) tohto príkazu financovaných z kapitálových prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR alebo eurofondov.

II. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 15. 6. 2018.

Andrea Kalavská
ministerka