Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 4/2019

S cieľom zvýšenia transparentnosti, zabezpečenia efektívneho vynakladania prostriedkov na obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ako aj kontroly v procesoch zadávania zákaziek, realizovaných v rámci verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

prikaz-ministerky-4-2019-scan.pdf
Prílohy prilohy.rtf
Tabuľky k príkazu ministerky 4/2019 Tabulky-k-4-2019.xls

 

Bratislava 17. apríl 2019
Číslo: S07990-2019-OPŽ

Príkaz ministerky zdravotníctva SR

č. 4/2019

S cieľom zvýšenia transparentnosti, zabezpečenia efektívneho vynakladania prostriedkov na obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ako aj kontroly v procesoch zadávania zákaziek, realizovaných v rámci verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

prikazujem

1. Akciovým spoločnostiam, ktorých akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, členom štatutárnych orgánov týchto spoločností

a) Do 31. októbra príslušného kalendárneho roka predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR na posúdenie „Plán investícií a predaja majetku“ na nasledujúci kalendárny rok (v zmysle prílohy č. 1a tohto príkazu).
b) Pri vyhlasovaní alebo začínaní verejného obstarávania prijímať rozhodnutia v zmysle platného „Plánu investícií a predaja majetku", ktorý bol vypracovaný v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti na príslušný kalendárny rok a schválený Valným zhromaždením. Položky zahrnuté v posudzovanom „Pláne investícií a predaja majetku" nepodliehajú osobitnému posudzovaciemu procesu podľa ods. 3 písm. a) tohto príkazu, s výnimkou zdravotníckej techniky, pri ktorej je potrebné postupovať v súlade s ustanovením odseku 3 písm. b) tohto príkazu a následne vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením ods. 3 písm. a) tohto príkazu. V prípade všetkých ostatných položiek (teda aj zdravotníckej techniky do 30 000,00 eur bez DPH) je však potrebné ešte pred začatím realizácie verejného obstarávania zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR na posúdenie vyplnené tabuľky v zmysle prílohy č. 3 tohto príkazu elektronicky na adresu: obstaravanie@health.gov.sk. Ak sa Ministerstvo zdravotníctva SR do 10 kalendárnych dní od ich doručenia nevyjadrí, realizácia príslušného verejného obstarávania sa môže začať. Následne je potrebné zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o začatí príslušného verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 4 tohto príkazu) a do dvoch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo príslušné verejné obstarávanie zrealizované, zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o jeho zrealizovaní (v zmysle prílohy č. 5 tohto príkazu).
c) Vyhlasovať verejné obstarávania na zákazky nezahrnuté do „Plánu investícií a predaja majetku" v prípadoch nepredvídaných udalostí a havarijných situácií, resp. na iné zákazky, ktoré na základe ich povahy nie je možné zahrnúť do „Plánu investícií a predaja majetku“ (napr.: lieky, špeciálny zdravotnícky materiál, služby, a pod.) nasledovne:

1. ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 15 000,00 eur bez DPH, je potrebné vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením ods. 3 písm. a) tohto príkazu; vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie príslušnej zákazky je potrebné aj v prípade výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní v zmysle § 1 (okrem § 1 ods. 14) zákona o verejnom obstarávaní;
2. pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 15 000,00 eur bez DPH, sa môže realizovať na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu spoločnosti, avšak je potrebné zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o začatí príslušného verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 4 tohto príkazu) a do dvoch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo príslušné verejné obstarávanie zrealizované, zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o jeho zrealizovaní (v zmysle prílohy č. 5 tohto príkazu). V prípade, ak bola zákazka podľa predchádzajúcej vety realizovaná formou priamej objednávky, bez využitia postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, je potrebné zaslať informáciu o vystavení objednávky (v zmysle prílohy č. 4a tohto príkazu).
d) Ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako hodnota schválená Valným zhromaždením v „Pláne investícií a predaja majetku“, ktorý bol vypracovaný v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti na príslušný kalendárny rok, je potrebné vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania na novú predpokladanú hodnotu predmetu zákazky spolu so zdôvodnením jej navýšenia, t. j. predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR náležitú žiadosť v súlade s ustanovením ods. 3 písm. a) tohto príkazu.

2. Štátnym príspevkovým organizáciám a štátnym rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, štatutárnym orgánom týchto organizácií.

a) Do 31. októbra príslušného kalendárneho roka predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR na posúdenie „Plán obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“ na nasledujúci kalendárny rok, schválený štatutárnym orgánom príslušnej organizácie (v zmysle prílohy č. 1b tohto príkazu).
b) Pri vyhlasovaní alebo začínaní verejného obstarávania prijímať rozhodnutia v zmysle predloženého „Plánu obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“ schváleného štatutárnym orgánom príslušnej organizácie.
3. Ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 15 000,00 eur bez DPH, je potrebné vyžiadať si pred realizáciou verejného obstarávania súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením ods. 3 písm. a) tohto príkazu, a to aj v prípade, že príslušná zákazka bola zahrnutá v „Pláne obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“. Vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie príslušnej zákazky je potrebné aj v prípade výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní v zmysle § 1 (okrem § 1 ods. 14) zákona o verejnom obstarávaní;
c) Vyhlasovanie alebo začínanie verejného obstarávania pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 15 000,00 eur bez DPH, realizovať na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu a s povinnosťou zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o začatí realizácie procesu verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 4 tohto príkazu) ako aj o jeho zrealizovaní (v zmysle prílohy č. 5 tohto príkazu). V prípade, ak bola zákazka podľa predchádzajúcej vety realizovaná formou priamej objednávky, bez využitia postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, je potrebné zaslať informáciu o vystavení objednávky (v zmysle prílohy č. 4a tohto príkazu).
d) V prípade realizácie verejného obstarávania u zákazky, ktorá nebola zahrnutá v „Pláne obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“, a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako
15 000,00 eur bez DPH, nie je potrebné žiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o doplnenie „Plánu obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“. V tomto prípade je potrebné predložiť náležitú žiadosť o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením ods. 3 písm. a) tohto príkazu.

3. Akciovým spoločnostiam, ktorých akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, štátnym príspevkovým organizáciám a štátnym rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, štatutárnym orgánom a členom štatutárnych orgánov týchto spoločností a organizácií.

a) Pri vyžiadaní si súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:
1. žiadosť zasielať v podobe formulára s definovanými minimálnymi požiadavkami podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tohto príkazu, pričom názov predmetu zákazky je potrebné stanoviť výstižne a jednoznačne už v čase predloženia žiadosti o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania, aby nedošlo k nejasnostiam z hľadiska zaradenia zákazky do príslušnej kategórie, resp. pridelenia CPV, a po celý čas realizácie verejného obstarávania používať tento jeden názov,
2. žiadosť musí byť na obálke zreteľne označená pojmom „Obstarávanie“,
3. prílohami žiadosti musia byť:

i. opis predmetu zákazky (v prípade zadávania zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo opisný formulár predmetu zákazky, ktorý prešiel karanténou elektronického trhoviska, resp. bol vybraný z knižnice existujúcich opisných formulárov (v prípade zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska), prípadne predbežne akceptovaná ponuka vybraná z katalógu ponúk,
ii. informácia o spôsobe výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní; ak bol podkladom pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky prieskum trhu, musí byť prílohou výpočtu,
iii. súťažné podklady vrátane návrhu zmluvy (v prípade zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, nadlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska – postup podľa § 66 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a v prípade zadávania nadlimitných a podlimitných koncesií), pričom súťažné podklady stačí zaslať v elektronickej podobe na adresu: obstaravanie@health.gov.sk,
iv. v prípade verejného obstarávania zdravotníckej techniky je potrebné predložiť aj návratnosť investície, resp. zazmluvnenie zo strany zdravotnej poisťovne,
v. stanovisko vydané v súlade s metodikou uvedenou v prílohe č. 9 tohto príkazu k obstaraniu predmetnej zdravotníckej techniky,
vi. v prípade verejného obstarávania liekov je potrebné predložiť aj tabuľku v zmysle prílohy č. 6 tohto príkazu,
vii. v prípade verejného obstarávania zdravotníckeho materiálu je potrebné predložiť aj tabuľku v zmysle prílohy č. 7 tohto príkazu.

4. v prípade špeciálneho zdravotníckeho materiálu je potrebné nadefinovať súťažné podmienky verejného obstarávateľa tak, aby tieto umožňovali predložiť ponuku viacerým možným dodávateľom; za týmto účelom je pri definovaní časti „Opis predmetu zákazky“ potrebné vychádzať z aktuálneho členenia skupín a podskupín špeciálneho zdravotníckeho materiálu tak, ako je uvedené v aktuálnom zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, ktorý zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR a ktorý je vždy v aktuálnej verzii sprístupnený na stránke: http://www.health.gov.sk/?zkszm; v prípade, ak verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné použiť podrobnejšiu technickú špecifikáciu predmetu zákazky nad rámec členenia skupín a podskupín špeciálneho zdravotníckeho materiálu, je potrebné takýto postup písomne zdôvodniť pri predkladaní žiadosti,
5. pri opakujúcich sa verejných obstarávaniach na rovnaký predmet zákazky − ak predpokladaná hodnota jednej samostatne obstarávanej zákazky je nižšia ako 15 000,00 eur bez DPH, avšak celková predpokladaná hodnota týchto zákaziek (na rovnaký predmet zákazky) presiahne 15 000,00 eur bez DPH za určité časové obdobie (napr. 12 mesiacov), je potrebné vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania na celkovú hodnotu v priebehu požadovaného obdobia (napr.: 12 mesiacov) a spôsob postupnej realizácie v priebehu príslušného obdobia uviesť v žiadosti o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 2 tohto príkazu), taktiež v informácii o začatí realizácie verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 4 tohto príkazu) ako aj v prehľade o jeho zrealizovaní (v zmysle prílohy č. 5 tohto príkazu); v prípade, že v priebehu kalendárneho roka nastane súrna potreba realizovať verejné obstarávanie na rovnaký predmet zákazky, ako už bolo realizované, pričom hodnota jednej samostatne obstarávanej zákazky je nižšia ako 15 000,00 eur bez DPH, avšak celková predpokladaná hodnota týchto zákaziek (na rovnaký predmet zákazky) presiahne 15 000,00 eur bez DPH v priebehu 12 mesiacov, je potrebné vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva aj pre zákazku, ktorej hodnota je nižšia ako 15 000,00 eur bez DPH,
6. pri zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 - 111 zákona o verejnom obstarávaní je potrebné v elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) uvádzať maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ k dispozícii na financovanie predmetu zákazky.
b) Pri vyžiadaní si súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania na tovar, ktorým je zdravotnícka technika a pri ktorom existuje vysoká pravdepodobnosť, že predpokladaná hodnota zákazky bude rovná alebo vyššia ako: 30 000,00 eur bez DPH, je potrebné dodržiavať okrem povinností uvedených v tomto ods. 3 aj nasledujúce pravidlá:

1. ešte pred uskutočnením prieskumu trhu je potrebné zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR elektronicky na adresu: zdravotnickatechnika@health.gov.sk špecifikáciu predmetnej zdravotníckej techniky v súlade s metodikou uvedenou v prílohe č. 9 tohto príkazu,
2. stanovisko vydané v súlade s vyššie uvedenou metodikou podľa prílohy č. 9 tohto príkazu k obstaraniu predmetnej zdravotníckej techniky je taktiež povinnou prílohou k žiadosti o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania, 3. Ministerstvo zdravotníctva SR na základe zaslanej špecifikácie spracuje priemernú cenu predmetnej zdravotníckej techniky a do siedmich pracovných dní zašle žiadateľovi svoje stanovisko. Odporúčané použitie tohto stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR je opísané v prílohe č. 9 tohto príkazu,

c) v prípade obstarávania zdravotníckej techniky prostredníctvom EKS je potrebné v Opisnom formulári, v rámci jeho časti „Osobitné požiadavky na plnenie“, uviesť povinnosť dodávateľa do siedmich dní po uzatvorení zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky. Vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie procesu verejného obstarávania je potrebné aj v prípade realizácie verejného obstarávania prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie, resp. príležitostného spoločného obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb,
d) V procese každého verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky nad 70 000,00 eur bez DPH (s výnimkou nadlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska – postup podľa § 66 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska – postup podľa § 109 - 111 zákona o verejnom obstarávaní a zákaziek s nízkou hodnotou – postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní) prizývať do komisie na otváranie ponúk za člena komisie štátneho zamestnanca Ministerstva zdravotníctva SR, resp. ním povereného odborníka v prípade zdravotníckej techniky, a to aj v prípade nadlimitných zákaziek realizovaných postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. reverzná súťaž). Žiadosť o nominovanie člena – zástupcu Ministerstva zdravotníctva SR do komisie na otváranie ponúk v rámci verejného obstarávania je potrebné zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR minimálne 10 kalendárnych dní pred termínom konania zasadnutia komisie.
e) Príslušné verejné obstarávanie je potrebné vyhlasovať v predpokladanej hodnote, na ktorú bol udelený súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie; v prípade, ak dôjde k navýšeniu predpokladanej hodnoty, resp. podstatnej zmene predmetu zákazky pred začatím realizácie verejného obstarávania, je potrebné predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR novú žiadosť o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania spolu so zdôvodnením zmeny predpokladanej hodnoty, resp. predmetu zákazky, pričom pôvodnú žiadosť je potrebné stornovať. V ostatných prípadoch (zníženie predpokladanej hodnoty zákazky, nepodstatná zmena predmetu zákazky a pod.) nie je potrebné predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR novú žiadosť o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania, avšak v tomto prípade je potrebné zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o takejto zmene elektronicky na adresu: obstaravanie@health.gov.sk a počkať na stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k uvedenej zmene. Začať proces príslušného verejného obstarávania je možné až po odsúhlasení uvedenej zmeny Ministerstvom zdravotníctva SR (elektronicky).
f) Ak hodnota v priebehu procesu verejného obstarávania, resp. po elektronickej aukcii je vyššia ako stanovená predpokladaná hodnota zákazky, na ktorú bol udelený súhlas Ministerstva zdravotníctva SR so začatím realizácie, je potrebné neodkladne predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR písomnú informáciu, a to ešte pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom.
g) Používať elektronickú aukciu v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
h) Uzatvárať zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, výhradne s uchádzačmi, resp. dodávateľmi, ktorí majú platný zápis v „registri partnerov verejného sektora“ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých právnych predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
i) S cieľom zvýšenia transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore postupovať pri ich obstarávaní nasledovne:

1. pri uzatváraní všetkých typov zmlúv, vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií, ako aj iných diel požívajúcich ochranu duševného vlastníctva s výnimkou, v obchodnej praxi označovaného tzv. „balíkového softvéru“, štandardne zahrnúť do zmlúv vrátane rámcových dohôd ustanovenia o udelení licencie v zmysle materiálu uvedeného v prílohe č. 8 tohto príkazu,
2. pri uzatváraní zmlúv vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií štandardne zahrnúť do zmlúv vrátane rámcových dohôd ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov zhotoviteľa v zmysle materiálu uvedeného v prílohe č. 8 tohto príkazu,
3. v prípade uzatvárania zmlúv vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií, ako aj iných diel požívajúcich ochranu duševného vlastníctva s výnimkou tzv. „balíkového softvéru“ pri riešení autorských práv postupovať v zmysle materiálu uvedeného v prílohe č. 8 tohto príkazu,
4. zverejňovať na svojom webovom sídle odôvodnenia prípadov, v ktorých nebolo možné dodržať pravidlá uvedené v bodoch 1 až 3 tohto písmena,
5. pri každom projekte (verejnom obstarávaní) informačných systémov nad 1 milión eur bez DPH vypracovať ako povinnú súčasť projektu (dokumentácie z verejného obstarávania) procesnú doložku v zmysle štandardov projektového riadenia a predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR odpočet plnenia tejto úlohy do 15. novembra príslušného kalendárneho roka generálnemu tajomníkovi služobného úradu,
6. problematiku vyššie uvedených pravidiel tohto písmena upravuje ustanovenie Metodického pokynu pre štandardné náležitosti opisu predmetu zákazky, štandardné podmienky účasti a optimálne zmluvné podmienky v súvislosti s projektmi v oblasti informačno-komunikačných technológií, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií SR, a ktorý je sprístupnený v aktuálnej verzii na stránke:http://www.informatizacia.sk/verejne-obstaravanie-a-zmluvy-pre-ikt/15273s.

j) Mať zriadený profil verejného obstarávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a uverejňovať v ňom všetky informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon o verejnom obstarávaní, a to spôsobom, ktorý určí úrad pre verejné obstarávanie. Zverejňovať na svojom webovom sídle všetky zmluvy, ktoré sú výsledkom procesu verejného obstarávania.
k) Týždenne zasielať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o začatí realizácie každého verejného obstarávania pre všetky zákazky s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 5 000 eur bez DPH, a to aj v prípade zákaziek s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 15 000,00 eur bez DPH, k začatiu realizácie ktorých bol udelený súhlas Ministerstva zdravotníctva SR (v zmysle prílohy č. 4 tohto príkazu). Začatím verejného obstarávania sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, alebo výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania, alebo vyhlásenie zákazky v elektronickom trhovisku, alebo odoslanie výzvy v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Do dvoch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom boli príslušné verejné obstarávania zrealizované, zasielať Ministerstvu zdravotníctva SR prehľad zrealizovaných verejných obstarávaní pre všetky zákazky s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 5 000,00 eur bez DPH v zmysle prílohy č. 5 tohto príkazu. Týždenné informácie o začatí realizácie verejného obstarávania ako aj mesačné prehľady zrealizovaných verejných obstarávaní je potrebné zasielať aj v prípade, že sa v príslušnom týždni, resp. mesiaci nezačalo, resp. neukončilo žiadne verejné obstarávanie.
l) Týždenne zasielať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o vystavení každej objednávky (v zmysle prílohy č. 4a tohto príkazu) na adresu: obstaravanie@health.gov.sk, a tiež pre potreby Úradu pre riadenie podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva SR, Odboru vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách na adresu: ovppo@health.gov.sk. Uvedené sa týka priamych objednávok, zadávaných režimom mimo zákona, v sume do 5 000,00 eur bez DPH, resp. v sume, ktorú určuje zákon o verejnom obstarávaní.
m) Striktne dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a aktívne spolupracovať a plniť príkaz a súvisiace pokyny Ministerstva zdravotníctva SR pri realizácii všetkých úkonov súvisiacich s procesom obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb. Medzi súvisiace pokyny patrí predovšetkým príkaz ministra zdravotníctva SR č. 3/2016 zo dňa 7. júna 2016 a príkaz ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 vrátane súvisiacich dodatkov.
n) Písomnú komunikáciu (plány, žiadosti o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania, žiadosti o nominovanie člena do komisie na otváranie ponúk, zdôvodnenie navýšenia predpokladanej hodnoty zákazky a pod.) je potrebné zasielať poštou Odboru verejného obstarávania. Tabuľky, ktoré sa vypĺňajú v zmysle príloh tohto príkazu, je potrebné zasielať aj e-mailom vo formáte Excel na adresu: obstaravanie@health.gov.sk, pričom predpísaný obsah ani formu tabuliek nie je možné meniť a prispôsobovať. Informácie o začatí realizácie verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 4 tohto príkazu) a prehľad všetkých zrealizovaných verejných obstarávaní (v zmysle prílohy č. 5 tohto príkazu) je postačujúce zasielať v elektronickej podobe. Informácie o vystavení objednávok (v zmysle prílohy č. 4a tohto príkazu) je potrebné zasielať na adresu: obstaravanie@health.gov.sk, a tiež pre potreby Úradu pre riadenie podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva SR, Odboru vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách na adresu: ovppo@health.gov.sk. Špecifikáciu predmetnej zdravotníckej techniky v súlade s metodikou uvedenou v prílohe č. 9 tohto príkazu pred uskutočnením prieskumu trhu je potrebné zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR elektronicky na adresu: zdravotnickatechnika@health.gov.sk.
o) Všetky dokumenty zasielané elektronickou formou, t. j. plány, žiadosti, informácie, prehľady, súťažné podklady je potrebné zasielať zvlášť s jednoznačným označením predmetu príslušnej elektronickej správy.
p) V prípade nepredvídaných udalostí a havarijných situácií je pre zrýchlenie konania možné využiť elektronickú formu, následne však žiadosť musí byť zaslaná aj poštou. Pre zrýchlené konanie musí byť vážny dôvod, toto ustanovenie nie je možné používať v prípadoch, ktorým verejný obstarávateľ mohol predísť včasným predložením žiadosti o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania (pozri nasledujúce ustanovenie).
q) Žiadosti o udelenie súhlasu so začatím realizácie procesu verejného obstarávania je potrebné zasielať v dostatočnom časovom predstihu pred samotným začatím realizácie verejného obstarávania, resp. uplynutím lehoty platnosti zmluvy, aby komisia pre verejné obstarávanie mala dostatok priestoru na ich posúdenie a prerokovanie a aby bolo možné dodržať všetky lehoty, vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní.
r) Žiadosti je potrebné predkladať na hlavičkovom papieri, podpísané štatutárnym orgánom vrátane prípadnej úpravy a doplnenia žiadostí, ktoré sa zasielajú len elektronickou formou, v tomto prípade je potrebné doložiť podpísaný dokument v oskenovanej podobe (s výnimkou tabuliek vo formáte Excel, ktoré sa zasielajú pri liekoch a zdravotníckych pomôckach, v týchto prípadoch sa podpísaný dokument v oskenovanej podobe nevyžaduje). V prípade žiadosti o obstaranie zdravotníckej techniky, liekov ako aj špeciálneho a spotrebného zdravotníckeho materiálu je potrebné kompletnú žiadosť so všetkými prílohami poslať aj elektronicky na adresu: obstaravanie@health.gov.sk.
s) V prípade, že ponuku predloží len jeden uchádzač a hodnota, ktorú uvedie v ponuke, je vyššia ako predpokladaná, je potrebné uplatniť ustanovenia § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
t) V prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, ako aj v prípade nadlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska, a v prípade nadlimitných a podlimitných koncesií je potrebné ešte pred samotným podpisom zmluvy s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR na schválenie materiál - "Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy" (príloha č. 10 príkazu), vrátane finálnej verzie zmluvy. Toto ustanovenie sa týka iba súťažných postupov zadávania zákaziek, teda neuplatňuje sa v prípade priameho rokovacieho konania, ani v prípade zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
u) V prípade zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania (tzv. dodatkovanie zmlúv), je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR pri každej zmene zmluvy bez ohľadu na výšku hodnoty zmeny za predpokladu, že uvedenou zmenou dôjde k navýšeniu hodnoty pôvodnej zmluvy. V tomto prípade je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť podľa prílohy č. 2a tohto príkazu, pôvodnú zmluvu, ktorá je predmetom zmeny a návrh zmeny zmluvy. Uvedené ustanovenie sa týka všetkých zmien zmlúv bez ohľadu na použitý postup vo verejnom obstarávaní, teda aj tých, ktoré boli uzatvorené postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní za predpokladu, že Ministerstvo zdravotníctva SR udelilo súhlas k začatiu ich realizácie súhlas (s pôvodnou predpokladanou hodnotou zákazky rovnakou alebo vyššou ako 15 000,00 eur bez DPH). V prípade zmlúv, ku ktorých realizácii Ministerstvo zdravotníctva SR neudelilo súhlas (s pôvodnou predpokladanou hodnotou zákazky do 15 000,00 eur bez DPH), sa žiadosť o súhlas so zmenou zmluvy počas jej trvania Ministerstvu zdravotníctva SR nepredkladá. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, keď zmenou zmluvy dochádza k zníženiu hodnoty zmluvy, resp. dochádza k zmene zmluvy z iného dôvodu, ako je zmena jej hodnoty (napr.: zmena doby plnenia, zmena distribučných miest, zmena miesta plnenia, zmena subdodávateľa a pod.)
v) Tento príkaz sa nevzťahuje na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré je spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

4. Ukladám

a) Všetkým štatutárom a členom štatutárnych orgánov, aby v rámci svojej pôsobnosti preukázateľným spôsobom zabezpečili oboznámenie všetkých zamestnancov organizačných útvarov akciových spoločností, ktorých akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR s uvedeným príkazom/rozhodnutím v deň nadobudnutia jeho účinnosti.
b) Všetkým vedúcim zamestnancom organizačných útvarov Ministerstva zdravotníctva SR, aby v rámci svojej pôsobnosti zabezpečili oboznámenie všetkých zamestnancov na príslušných organizačných útvaroch Ministerstva zdravotníctva SR s uvedeným príkazom v deň nadobudnutia jeho účinnosti.

Vo vzťahu k zamestnancom Ministerstva zdravotníctva SR bude porušenie tohto príkazu považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

5. Záverečné ustanovenia

a) Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 17. apríla 2019. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto príkazu sa ruší Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 2/2017, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júna 2017.
b) V prípade, ak niektoré ustanovenia tohto príkazu/rozhodnutia sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení príkazu. Do doby, kým nedôjde k nahradeniu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia príkazu novým, rovnako však aj pre prípad, že k nahradeniu nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevymožiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia príkazu, a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia platných právnych predpisov.

Andrea Kalavská
ministerka