• vypracovanie, prípadne aktualizácia Pandemického plánu a prevádzkových opatrení a postupov počas pandémie COVID19 v súlade s Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky číslo: 19048-1/2009-OKM zo dňa 13. 8. 2009, uverejneným vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 33-39, ročník 57,
 • vyškolenie tímov v súlade s Pandemickým plánom
 • sledovanie informácií, usmernení, rozhodnutí a pokynov Úradu verejného zdravotníctva, jeho príslušných regionálnych úradov, pokynov a opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávy, prípadne iných orgánov štátnej správy
 • triedenie pacientov pred vstupom do ZZ a odklonom pacientov s podozrením na COVID19, do určených priestorov v záujme zabezpečenia izolácie týchto pacientov
 • zabezpečenie vizuálnych a textových informácií pri vstupe do ZZ s jasnými pokynmi pre osoby s potenciálny rizikom infekcie COVID19, zreteľne umiestnenými na viditeľných miestach tak, aby od vstupu do zariadenia nedochádzalo ku kríženiu trás a styku pacientov s COVID s inými osobami
 • vyčlenenie a označenie osobitne vyhradených priestorov čakární pre pacientov s podozrením na COVID19 čakajúcich na vyšetrenie, výsledky vyšetrení, prípadne rozhodnutie o ďalšom postupe
 • vyčlenenie hygienických priestorov pre pacientov s COVID19, oddelených od priestorov pre ostatných pacientov ň
 • zabezpečenie ochranných rúšok pre pacientov s podozrením na COVID-19, ktoré si pacienti nasadia už pri vstupe do ZZ s cieľom znížiť šírenie virulentných častíc do okolia, s poučením o ich použití a dezinfekcii rúk v súlade s usmerneniami Hlavného hygienika Slovenskej republiky
 • zabezpečenie dezinfekcie rúk v priestoroch čakární a osobitne označených nádob na potenciálne kontaminovaný odpad, ako sú hygienické vreckovky a iné,
 • zaobchádzanie s odpadom rovnako ako s infekčným odpadom
 • vyčlenenie a reprofilizácia lôžkových oddelení určených pre pacientov s ľahším priebehom COVID19
 • vyčlenenie samostatnej lôžkovej kapacity intenzívnej starostlivosti určenej pre pacientov COVID19, v optimálnom prípade s možnosťou filtra pre personál (v prípade nevyhnutnej reprofilizácie vhodné umiestniť do priestorov operačných sál, prípadne priestorov pooperačnej starostlivosti), kde je zabezpečená prítomnosť inštalácii dostatočného množstva elektrických zásuviek, prívodu medicinálnych plynov, vzduchotechniky s antibakteriálnou filtráciou a možnosti adekvátnej dekontaminácie
 • vyčlenenie nevyhnutnej prístrojovej techniky, ktorá bude výhradne pre pacientov s ochorením COVID19 (napríklad pojazdný rtg. prístroj, ekg. prístroj, odsávačky, USG prístroje atď.) aby nedošlo k potenciálnemu prenosu ochorenia COVID19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 používaním identickej prístrojovej techniky pre neinfekčných pacientov.
 • zabezpečenie adekvátnej dekontaminácie priestorov, prístrojovej techniky, materiálov, ktoré prišli do kontaktu s potenciálnym pacientom s podozrením s COVID19 prípadne s potvrdeným prípadom
 • obmedzenie prípadne pozastavenie plánovaných operačných zdravotných výkonov, plánovaných hospitalizácií alebo odkladných diagnostických výkonov, u pacientov, ktorí nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v záujme zníženia prevádzkového, materiálneho a personálneho zaťaženia zdravotníckeho zariadenia, ktoré by mohlo obmedziť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Informácie o ich zrušení zverejnite aj na svojom webovom sídle, prípadne inými formami masovej komunikácie (SMS, push notifikácie, sociálne siete, masmédiá)
 • prísne dodržiavanie zásad bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s podozrením s COVID19 prípadne s potvrdeným prípadom v celom zdravotníckom zariadení
 • prísny zákaz návštev v zdravotníckom zariadení