Nová stránka 7

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
v spolupráci s
Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky,
kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie
v Slovenskej republike a v Českej republike,
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
za podpory
Odbornej spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva Českej republiky a
Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF Univerzity Komenského Bratislava
usporadúva
XV. ročník medzinárodnej konferencie

MEDICÍNA KATASTROF SR 2012

obrázok - miesto konania
ktorý sa uskutoční v dňoch 30. mája až 1. júna 2012
v priestoroch Hotela a klimatických kúpeľov Tatranské Zruby
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia
ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia ilustračný obrázok z cvičenia

Záštita

ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky

minister zdravotníctva Českej republiky

predseda Prešovského samosprávneho kraja

prednosta Obvodného úradu Poprad

primátor mesta Vysoké Tatry

dekan lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava

Partnerské organizácie konferencie

Ego Zlín s.r.o., ČR

3 M Slovensko, SR

Hlavné témy konferencie

implementácia medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie, ich aplikácia v oblasti krízovej pripravenosti rezortov,
vzájomná spolupráca v príprave na riešenie aktuálnych ohrození verejného zdravia v 21. storočí

a pripravenosť integrovaného záchranného systému a zdravotníctva na riešenie udalostí s hromadným postihnutím osôb.

Pozvaní prednášajúci

Dr. Maurizio Barbeschi
Zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie, Ženeva
Thomas Hoffmann
Zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie, Európa
MUDr. Jozef Dlhý, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva ČR
MUDr. Josef Štorek, PhD.
Inštitút postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, ČR
Mr. Allen Shofe
Senior Vice President Corporate Affairs, Emergent BioSolutions, USA
Dr. Dennis Hruby
Chief Scientist, SIGA Technologies, USA
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu
MUDr. Ivan Šavrda
vedúci hygienik Ministerstva obrany SR
plk. MUDr. Zora Brucháčová, MBA, PhD.
hlavný lekár Ministerstva vnútra SR
MUDr. Ľubomír Hano, MPH
vedúci hygienik Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
prednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
vedúci Samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva Bratislavského kraja

Časový plán konferencie

30. mája 2012

10.00 – 14.00 hod registrácia a ubytovanie účastníkov konferencie
14.00 – 14.30 hod začatie konferencie
14.30 – 18.00 hod 1. prednáškový blok

31. mája 2012

09.00 – 10.40 hod 2. prednáškový blok
11.00 – 13.15 hod 3. prednáškový blok
14.00 – 15.45 hod 4. prednáškový blok
16.00 – 17.30 hod 5. prednáškový blok
od 19.00 hod spoločenský večer

1. júna 2012

09.00 - 12.00 hod praktická ukážka Tatry 2012

 

TERMÍNY, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ

TERMÍNY

Do 15. 05. 2012:

Termín pre registráciu (zaslanie registračného formulára, oznámenie o osobnej registrácii v deň začatia konferencie, úhrada registračného poplatku a objednávka hotelového ubytovania).

Do 15. 05. 2012:

Témy prednášok a abstrakty prezentácií zaslať na adresu:  anton.tencer@health.gov.sk.

Do 30. 04. 2012:

Zverejnenie kompletného programu konferencie na webovej stránke MZ SR, MZ ČR, ​
Odbornej spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva ČR, ÚVZ SR, Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR,

30. 05. 2012:

Registrácia v registračnom centre konferencie v čase od 10,00 do 14,00 hod.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ

 1. Registrovať sa na konferenciu je možné prostredníctvom registračného formulára. Registrácia je platná v okamžiku doručenia vyplneného registračného formulára a zaplatením registračného poplatku alebo po vykonaní osobnej registrácie.

 2. Zaregistrovať sa na konferenciu prostredníctvom registračného formulára je možné najneskôr do 15.05. 2012.
  Prednášky podľa programu konferencie budú prezentované vo formáte Power Point.
  Rokovací jazyk v priebehu konferencie slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk.

 3. Prednášky podľa programu konferencie budú prezentované vo formáte Power Point. Rokovací jazyk v priebehu konferencie slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk.

 4. Usporiadateľ konferencie si vyhradzuje právo prijať do odborného programu len prihlášky a prezentácie dodané spôsobom a vo formáte stanovenom v tomto oznámení.

 5. Každý prednášajúci pred zahájením tematického bloku si zabezpečí prostredníctvom obsluhy audiovizuálnej techniky jej pripravenosť na prezentáciu.

 6. SACCME potvrdzuje kredity nasledovne:
  Pasívna účasť: 30.05.2012 - 3 kredity, 31.05.2012- 8 kreditov, 01.06.2012 - 2 kredity; spolu 13 kreditov.
  Aktívna účasť: pre autora prednášky 20 kreditov, pre spoluautora 10 kreditov.
  Pre autora prednášky (zahraničný) 30 kreditov, pre spoluautora 15 kreditov.
  Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom.
  Pri autorstve a spoluautorstve sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sa sčítavajú.

Odborný program konferencie

30.05.2012
1. Úvodný prednáškový blok
Moderuje: MUDr. J. Štorek, PhD., Ing. A. Tencer

Čas

Téma

Prednášajúci

14.00__14.30

Začatie konferencie, pozdravné prejavy.

Ministerka zdravotníctva SR,
predseda Prešovského samosprávneho kraja,
riaditeľka kancelárie SZO v SR,
prednosta ObÚ Poprad, primátor mesta Vysoké Tatry

14.30 – 14.45

Implementácia medzinárodných zdravotných predpisov (WHO 2005) a ich aplikácia.

Dr. M. Barbeschi - SZO Ženeva

14.45 – 15.00

Nástroje hodnotenia implementácie medzinárodných zdravotných predpisov SZO.

T. Hoffmann – SZO Európa

15.00 – 15.15

Skúsenosti a dosiahnutý stav v implementácii medzinárodných zdravotných predpisov SZO v Slovenskej republike.

prof. MUDr. I. Rovný, PhD., MPH - hlavný hygienik SR

15.15 – 15.30

Implementácia medzinárodných zdravotných predpisov SZO v Českej republike.

MUDr. J. Dlhý, PhD. - MZ ČR

15.30 – 15.50

Nové perspektívy antivirotických liekov proti potenciálnym biologickým hrozbám. Pravé kiahne a nová antivirotická liečba pomocou ST-246.

Dr. D. Hruby - Chief Scientist, SIGA Technologies, USA

15.50 – 16.10

Úloha NATO (NAMSA- NATO Maintenance and Supply Agency) v spoločnom obstarávaní liečiv pre vojenské a civilné použitie

Mr. A. Shofe - Senior Vice President Corporate Affairs, Emergent BioSolutions, USA

16.10 – 16.30

Prestávka

16.30 – 16.45

Aktuálne úlohy ochrany verejného zdravia vyplývajúce z implementácie medzinárodných zdravotných predpisov v podmienkach rezortu vnútra Slovenskej republiky.

plk. MUDr. Z. Brucháčová, MBA, PhD. - hlavný lekár MV SR

16.45 – 17.00

Aktuálne úlohy ochrany verejného zdravia vyplývajúce z implementácie medzinárodných zdravotných predpisov SZO v podmienkach rezortu obrany Slovenskej republiky.

MUDr. I. Šavrda - vedúci hygienik MO SR

17.00 – 17.15

Úlohy rezortu obrany vyplývajúce z implementácie medzinárodných zdravotných predpisov SZO v Českej republike.

plk. MUDr. F. Bílek, PhD. - ÚVZÚ Praha, ČR

17.15 – 17.30

Aktuálne úlohy ochrany verejného zdravia vyplývajúce z implementácie medzinárodných zdravotných predpisov SZO v podmienkach rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

MUDr. Ľ. Hano, MPH - vedúci hygienik MDVRR SR

17.30 – 18.00

Diskusia


Odborný program konferencie

31.05.2012
2. prednáškový blok:
Krízová pripravenosť rezortov na riešenie aktuálnych ohrození verejného zdravia v 21. storočí
Moderuje: MUDr. J. Štorek, PhD., Ing. A. Tencer

Čas

Téma

Prednášajúci

09.00 – 09.15

Aktuálne požiadavky EÚ a ECDC na prípravu štátov EÚ na hrozbu pandémie chrípky.

prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH - hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu

09.15 – 09.30

Organizácia krízovej pripravenosti zdravotníctva Bratislavského kraja počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 v SR.

Doc. MUDr. V. Ozorovský, CSc. - SOKRZ Bratislavského kraja, SR

09.30 – 09.45

47. majstrovstvá sveta FIS v severskom lyžovaní Liberec 2009 - ochrana verejného zdravia v súlade s medzinárodnými zdravotnými predpismi SZO.

MUDr. J. Prattingerová, MUDr. V. Valenta, PhD. - KHS Liberec, ČR

09.45 – 10.00

Úloha Štátneho ústavu jadrovej, chemickej a biologickej ochrany pri riešení CBRN udalosti v Českej republike.

Ing. L. Králík,
Ing. K. Lunerová, PhD. a RNDr. J. Břínek, PhD., - SÚJCHBO, ČR

10.00 – 10.15

Zabezpečenie chemickej, radiačnej a biologickej bezpečnosti ČR

pplk. Ing. J. Matějka, MV ČR

10.15 – 10.30

Problematika príjmu kontaminovaných osôb
do zdravotníckeho zariadenia.

MUDr. S. Jelen, MUDr. V. Nezval - FN Ostrava, ČR

10.30 – 10.40

Diskusia

10.40 – 11.00

Prestávka


Odborný program konferencie

31.05.2012
3. prednáškový blok:
Pripravenosť Integrovaného záchranného systému na mimoriadne udalosti s
hromadným postihnutím osôb (CBRN)
Moderuje: Ing. J. Slovák, MUDr. J. Wachsmuth

Čas

Téma

Prednášajúci

11.00 – 11.15

Teroristický útok v Nórsku z pohľadu zdravotníctva.

Ing. V. Neklapilová -
Úrazová nemocnica Brno, ČR

11.15 – 11.30

Organizácia ZZS v SR a jej skúsenosti z riešenia nehôd s hromadným postihnutím osôb.

Ing. J. Slovák - Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR

11.30 – 11.45

Zdravotnícka záchranná služba v kontexte IZS a traumatologického plánovania.

MUDr. J. Wachsmuth
- ZZS Libereckého kraja, ČR

11.45 – 12.00

Úloha psychotraumatológie v medicíne katastrof.

MUDr. A. Vargová, PhD., M. Štancel, D. Osinová - UN Martin, SR

12.00 – 12.15

Organizácia, úlohy a možnosti HaZZ SR pri riešení nehôd s hromadným postihnutím osôb.

kpt. Ing. M. Kováč - Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice, SR

12.15 – 12.30

Súťaž záchranárskych posádok Lešť 2012.
.

Bc. J. Malatinec, Bc.
D. Tomčanyová - OZ Salus Vitalis, SR

12.30 – 12.45

Krízová pripravenosť a skúsenosti v UNB s riešením núdzového stavu.

MUDr. R. Vandriaková, MPH - Univerzitná nemocnica Bratislava, SR

12.45 – 13.00

Psychická prvá pomoc, krízová intervencia a manažment stresu po zaťažujúcich zásahoch.

Mgr. I. Sopoliga - MO SR

13.00 – 13.15

Diskusia

13.15 – 14.00

Obed


Odborný program konferencie

31.05.2012
4. prednáškový blok:
Organizácia a úlohy verejného zdravotníctva a nemocníc pri riešení biologického ohrozenia verejného zdravia, skúsenosti a odporúčania
Moderuje: MUDr. RNDr. J. Mikas, MUDr. J. Dlhý, PhD.

Čas

Téma

Prednášajúci

14.00 – 14.15

Organizácia a úlohy verejného zdravotníctva v SR pri riešení biologického ohrozenia verejného zdravia.

MUDr. RNDr. J. Mikas - ÚVZ SR

14.15 – 14.30

Organizácia a úlohy verejného zdravotníctva v ČR pri riešení biologického ohrozenia verejného zdravia.

MUDr. J. Dlhý, PhD. - MZ ČR

14.30 – 14.45

Úlohy a možnosti infekčnej kliniky pri riešení biologického ohrozenia verejného zdravia.

MUDr. Š. Porubčín, PhD. - UN L. Pasteura Košice, SR

14.45 – 15.00

Sily a prostriedky rezortu obrany SR využiteľné pri riešení biologického ohrozenia verejného zdravia obyvateľstva.

plk. MUDr. V. Lengvarský, MPH, hlavný lekár OS SR, pplk. MVDr. J. Németh hlavný veterinárny lekár OS SR, pplk. Ing. O. Toderiška, veliteľ práporu RCHBO Rožňava

15.00 – 15.15

Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a mimoriadna epidemická udalosť.

Ing. R. Krbata - Centrum sociálnych služieb
Skalka nad Váhom, SR

15.15 – 15.30

Činnosť zdravotníctva pri riešení mimoriadnej epidemickej udalosti v detskom tábore.

Ing. M. Ševčík - vedúci SOKRZ Prešovského kraja, SR

15.30 – 15.45

Precizovanie cesty pacienta na Oddelení urgentného príjmu DFNsP.

MUDr. M. Brenner - DFNsP Bratislava, SR

15.45 – 16.00

Prestávka


Odborný program konferencie

31.05.2012
5. prednáškový blok:
Zameranie a obsah vzdelávania v oblasti medicíny katastrof
Moderuje: prof. MUDr. O. Masár, CSc. , MUDr. J. Štorek, PhD.

Čas

Téma

Prednášajúci

16.00 – 16.20

Vzdelávanie študentov medicíny v oblasti krízovej pripravenosti zdravotníctva.

prof. MUDr. O. Masár, CSc. - klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava, SR

16.20 – 16.40

Vzdelávací systém pracovníkov v zdravotníctve pre potreby krízovej pripravenosti rezortu zdravotníctva.

MUDr. J. Štorek, PhD. - IPVZ Praha, ČR

16.40 – 17.00

Príprava na zvládnutie mimoriadnych situácií študentov v
bakalárskom programe „Urgentná zdravotnícka starostlivosť - Zdravotnícky záchranár“.

PhDr. J. Brathová, J. Murgaš - UKF Nitra, SR

17.00 – 17.20

Teoretické znalosti vs. praktické zručnosti v urgentnej medicíne a medicíne katastrof. Projekt VTEC.

MUDr. P. Hubáček, MUDr. J. Kutěj - FN Olomouc, ČR

17.20 – 17.30

Diskusia

17.30

Organizačné pokyny k vykonaniu praktickej ukážky Tatry 2012.

Ing. M. Ševčík - SOKRZ Prešovského kraja, SR

od 19.00

Spoločenský večer


Odborný program konferencie

01.06.2012
Praktická ukážka Tatry 2012:
Téma: Činnosť orgánov štátnej správy, samosprávy a zdravotníctva pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s výskytom nebezpečnej prenosnej choroby
Moderuje: Ing. M. Ševčík, vedúci SOKRZ Prešovského kraja

Čas

Činnosť

Komentuje

09.00 – 09.10

Oboznámenie účastníkov konferencie s východiskovou situáciou pre ukážku.

Ing. M. Ševčík, SOKRZ Prešovského kraja, SR

09.10 – 09.15

Oboznámenie účastníkov konferencie s prijatými opatreniami RÚVZ Poprad

MUDr. J. Krak, MPH, RÚVZ Poprad

09.15 – 09.20

Oboznámenie účastníkov konferencie s prijatými opatreniami ObÚ Poprad

Ing. M. Hoško, OCO a KR ObÚ Poprad, SR

09.20 – 09.25

Oboznámenie účastníkov konferencie s vyčlenenými silami a prostriedkami IZS a OS SR v ohnisku nákazy

Ing. M. Ševčík, SOKRZ Prešovského kraja, SR

09.25 – 10.00

Presun do priestoru ukážky

10.00 – 10.15

Oboznámenie účastníkov konferencie s pracoviskami v ohnisku nákazy

Ing. M. Ševčík, SOKRZ Prešovského kraja, SR

 

Oboznámenie so silami a prostriedkami jednotlivých pracovísk v ohnisku nákazy

10.15 – 10.35

sily a prostriedky HaZZ

veliteľ zásahu HaZZ, Ing. Kostka

10.30 – 10.40

sily a prostriedky OS SR

plk. MUDr. V. Lengvarský, MPH, hlavný lekár OS SR

10.40 – 10.50

sily a prostriedky ZZS

MUDr. Boľanovská, vedúci lekár KOS ZZS Prešov

10.50 – 11.15

Ukážka triedenia osôb a poskytovania zdravotnej starostlivosti v ohnisku nákazy

plk. MUDr. V. Lengvarský, MPH, hlavný lekár OS SR
veliteľ zdravotníckeho zásahu ZZS

11.15 – 11.35

Ukážka dočasného uloženia osoby do Bio boxu, uloženia infekčne chorého do transportného vaku, vykonania povrchovej dekontaminácie, naloženia do sanitky a jeho transport

plk. MUDr. V. Lengvarský, MPH, hlavný lekár OS SR
veliteľ zdravotníckeho zásahu ZZS

11.35 – 11.55

Ukážka vykonávania dekontaminácie osôb a techniky, priestorov a organizácie zberu a likvidácie biologického odpadu

MUDr. J. Krak, MPH, RÚVZ Poprad
zástupca HaZZ
pplk. Ing. O. Toderiška, veliteľ práporu RCHBO

11.55 – 12.00

Záver ukážky

Ing. Anton Tencer
Ing. M. Ševčík, SOKRZ Prešovského kraja, SR

Registračný a ubytovací formulár

Registračný a ubytovací formulár 

WHO

MZ SR                     MZ ČR

MO SR             Ministerstvo vnútra SR

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP   Lekárska fakulta UK Bratislava

Prešovský samosprávny kraj  Policajný zbor SR  http://www.minv.sk/?hasici-zachranari   Civilná ochrana

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Slovenský červený kríž        Imuna  EGO Zlín