​Nemocnica Poprad, a.s. bude mať od 12. júna 2020 nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva v jednej osobe. Na jej čelo sa postaví od zajtrajšieho dňa Anton Hanušín, skúsený manažér a zároveň lekár anestéziológ. Do funkcie ho vymenoval minister zdravotníctva Marek Krajčí na základe riadneho výberového konania.  Členkou predstavenstva nemocnice sa na dobu určitú do skončenia realizácie výberového konania na danú pozíciu stane od 12. júna 2020 Mária Turjaníková.
 
Šéf rezortu zdravotníctva rozhodol dnešným dňom o odvolaní Ladislava Slobodníka z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva nemocnice, ktorý však naďalej ostáva vo funkcii člena predstavenstva a o odvolaní Petra Obrimčáka z funkcie člena predstavenstva.
 
Ministerstvo zdravotníctva, ktoré vykonáva práva jediného akcionára v Nemocnici Poprad, a.s. v uplynulom období informovalo verejnosť, že v súvislosti s činnosťou a hospodárskymi výsledkami nemocnice identifikovalo absenciu schopnosti štatutárneho orgánu prijímať rozhodnutia v procesoch riadenia Nemocnice Poprad, a.s. a včas identifikovať riziká vyplývajúce z negatívneho vývoja hospodárenia spoločnosti.
 
Bývalé predstavenstvo nemocnice predložilo na schválenie podnikateľský plán nemocnice, ktorého výsledkom mala byť strata vo výške 1,2 mil. EUR, pričom nemocnica v uplynulých obdobiach dosahovala kladné hospodárske výsledky.
 
„Plán nemocnice, ktorého výsledkom hospodárenia je strata bez relevantného odôvodnenia a bez včasných opatrení predstavenstva alebo jeho jednotlivých členov je neakceptovateľná,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ministerstvo zdravotníctva z daného dôvodu plán činnosti nemocnice neschválilo a požiadalo predstavenstvo o predloženie revidovaného znenia.
 
Napriek tomu, že nemocnica predložila revidovaný podnikateľský plán, ktorého výsledkom mal byť zisk vo výške 1.630 EUR bol výsledok hospodárenia nemocnice za rok 2019 strata vo výške – 291 tis. EUR. Táto strata by bola až vo výške – 1.47 mil. EUR, keby nedošlo k uzatvoreniu dohody o urovnaní s VšZP vo výške 1,18 mil. EUR. Aj napriek tomuto úkonu predstavenstva je výsledkom hospodárenia strata.
 
Ministerstvo zdravotníctva zároveň disponuje informáciami, ktoré odôvodňujú postup rezortu vykonávajúc práva jediného akcionára, a ku ktorým sa vzhľadom na ďalšie procesné úkony vyjadrovať v tejto chvíli nebude.
Z uvedeného dôvodu minister zdravotníctva identifikoval za účelom riadnej činnosti nemocnice a činnosti predstavenstva potrebu prijať opatrenia za účelom zabránenia ďalšiemu prehlbovaniu straty nemocnice a v nadväznosti na informácie o stave v akciovej spoločnosti  prijal rozhodnutie o odvolaní predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa a člena predstavenstva nemocnice a na uvoľnené funkcie vymenoval nové vedenie.