Podmienky sú určené v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. Podmienky účasti na výberovom konaní:

Žiadateľ o povolenie, účastník výberového konania predloží nasledovné dokumenty (originál alebo úradne overenú kópiu):
1. Potvrdenie príslušného súdu, že voči účastníkovi výberového konania nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, že nie je v konkurze alebo likvidácii, že nebol proti účastníkovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti, (v prípade potvrdenia, že účastník nie je v likvidácii – potvrdenie vydá okresný súd; v ostatných prípadoch údaje potvrdí krajský súd).
2. Potvrdenie príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti, že účastník nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Ak účastník má v Slovenskej republike alebo krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, predloží potvrdenie o výške nedoplatkov.
3. Potvrdenia zdravotných poisťovní, v ktorých je účastník vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti, že účastník nemá v Slovenskej republike alebo krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Ak účastník má v Slovenskej republike alebo krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, uvedie výšku nedoplatkov.
4. Potvrdenie sociálnej poisťovne, v ktorej je účastník vedený v evidencii platiteľov nemocenského a dôchodkového zabezpečenia, ako aj v evidencii platiteľov poistenia v nezamestnanosti nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o výberové konanie, že účastník nemá v Slovenskej republike alebo krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Ak účastník má v Slovenskej republike alebo krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, uvedie výšku nedoplatkov.
5. Výpis alebo odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti, fyzická osoba predloží výpis za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov; právnická osoba predloží výpisy alebo odpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu účastníka výberové konania.
6. Vyjadrenie od všetkých peňažných ústavov Slovenskej republiky, v ktorých je účastník v zmluvnom vzťahu o finančnej situácii (solventnosti) klienta, účastníka výberového konania, nie staršie ako mesiac k termínu predkladania žiadostí. Ak peňažný ústav odmietne vydať vyjadrenie, účastník predloží doklad z peňažného ústavu, že odmietol vyjadrenie vydať.
7. Čestné vyhlásenie účastníka výberového konania o tom, že v iných peňažných ústavoch ako v peňažných ústavoch podľa bodu 6 nie je v zmluvnom vzťahu a že neeviduje žiadne iné záväzky voči iným peňažným ústavom, iným organizáciám alebo fyzickým osobám. Ak eviduje záväzky predloží zoznam o výške záväzkov.
8. Predloženie projektu stratégie vypracovanej na štyri roky prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby (jasná formulácia dlhodobých a komplexne chápaných cieľov postavených na nosných pilieroch organizácie).
9. Vyhlásenie účastníka výberového konania, že súhlasí s podmienkami výberového konania.

B. Predloženie žiadosti o povolenie

Účastník výberového konania, žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby:
Žiadosť o vydanie povolenia (ďalej len "žiadosť") podáva fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len "žiadateľ o povolenie") a preukáže splnenie určených podmienok – (§12, § 13 a §14 zákona č. 578/2004 Z. z).:
 

1. Fyzická osoba – žiadateľ o povolenie v žiadosti uvedie:
1.1.1. meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve,
1.1.2. miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
1.1.3. druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
1.1.4. miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
1.1.5. sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, o ktoré sa žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie uchádza.

2. Fyzická osoba – žiadateľ o povolenie k žiadosti doloží:
2.1.1. právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania,
2.1.2. čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodu, že získala povolenie na základe nepravdivých údajov alebo z dôvodu, že neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

3. Právnická osoba – žiadateľ o povolenie v žiadosti uvedie:
3.1.1. obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
3.1.2. meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu,
3.1.3. miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
3.1.4. druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
3.1.5. miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
3.1.6. sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, o ktoré sa žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie uchádza.

Právnická osoba – žiadateľ o povolenie k žiadosti doloží:
3.1.7. doklad o založení právnickej osoby a ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,
3.1.8. právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
3.1.9. čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodu, že získala povolenie na základe nepravdivých údajov alebo z dôvodu, že neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

4. K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ (fyzická aj právnická osoba) o povolenie ďalej doloží :
4.1. doklad o vlastníctve ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby
alebo
4.2. zmluvu o nájme, podľa ktorej sa prenájom končí prevodom ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
alebo
4.3. zmluvu o budúcej kúpe alebo zmluvu inom prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
4.4. doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v peňažnom ústave Slovenskej republiky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby;
(doklad o vinkulácii sa nevyžaduje v prípade predloženia dokladov podľa bodu 4.1 alebo 4.2, podľa ktorých ambulancie zodpovedajú požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v príslušnom sídle stanice záchrannej zdravotnej služby) .

C. Predloženie ďalších dokladov k žiadosti

Fyzická aj právnická osoba predloží potrebné doklady ku kritériám hodnoteniu žiadosti (§ 14 ods. 8 zákona č. 578/2005 Z. z. čím preukáže splnenie ustanovených podmienok:

1. Personálne zabezpečenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
Preukázanie obsadenia zamestnancami príslušných kategórií s pracovným časom v nepretržitej prevádzke :
Zásahovej skupiny ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
Zásahovej skupiny rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára
Doložené dokladmi : diplom, špecializácia, čestné vyhlásenie o odbornej praxi

2. Materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Dopravný prostriedok ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby:
Doložené dokladmi preukazujúcimi, že ambulancie zodpovedajú požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby pre príslušné sídlo stanice.

3. Výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v peňažnom ústave Slovenskej republiky
Doložené dokladom z príslušného peňažného ústavu Slovenskej republiky.
Doklad sa nepredkladá, ak je účastník výberového konania vlastníkom ambulancií alebo má v nájme dostatočný počet ambulancií zodpovedajúci požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby.
 

Bratislava, november 2005
 

Komentár

k vyhlásenému druhému kolu výberového konania na získanie povolenia na prevádzkovanie pozemnej záchrannej zdravotnej služby


Komentár všeobecne:
Podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby sú určené podľa v príslušných zákonov  a ich vykonávacích predpisov. Je potrebné, aby sa účastník výberového konania s nimi oboznámil.
Ministerstvo zdravotníctva ponecháva na účastníkovi výberového konania spôsob preukazovania plnenia podmienok a kritérií. Na základe nich bude hodnotiť výberová komisia úspešnosť. Hlavné kritéria hodnotenia sú:
1. personálne zabezpečenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby,
2. materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
3. výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v peňažnom ústave Slovenskej republiky.

Časť C. podmienok:
Predloženie ďalších dokladov k žiadosti
Fyzická aj právnická osoba predloží potrebné doklady ku kritériám hodnoteniu žiadosti (§ 14 ods. 8 zákona č. 578/2005 Z. z.), čím preukáže splnenie určených podmienok:

1. Personálne zabezpečenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
Preukázanie obsadenia zamestnancami príslušných kategórií s pracovným časom v nepretržitej prevádzke:
Zásahovej skupiny ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
Zásahovej skupiny rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára
Doložené dokladmi: diplom, špecializácia, čestné vyhlásenie o odbornej praxi

Komentár k bodu 1:
Ministerstvo zdravotníctva ponecháva na účastníkovi výberového konania spôsob preukazovania plnenia tejto podmienky. Minimálne však vyžaduje preukázanie dostatočného počtu personálu, ako aj plnenie kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek (vzdelanie, ďalšie vzdelávanie, odborná prax), a to zvlášť pre každú funkciu - povolanie v ambulancii.

2. Materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Dopravný prostriedok ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby:
Doložené dokladmi preukazujúcimi, že ambulancie zodpovedajú požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby pre príslušné sídlo stanice.

Komentár k bodu 2:
Ministerstvo zdravotníctva ponecháva na účastníkovi výberového konania, akými dokladmi preukáže, že ambulancia zodpovedá kladeným požiadavkám.

3. Výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v peňažnom ústave Slovenskej republiky
Doložené dokladom z príslušného peňažného ústavu Slovenskej republiky.

Doklad sa nepredkladá, ak je účastník výberového konania vlastníkom ambulancií alebo má v nájme dostatočný počet ambulancií zodpovedajúci požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby.

Komentár k bodu 3:
Ministerstvo zdravotníctva ponecháva na účastníkovi výberového konania, akými dokladmi preukáže, že vlastní ambulanciu, resp. že má napr. uzatvorenú leasingovú zmluvu (nie zmluvu o budúcej zmluve). Doklad vinkulácii je potrebné doložiť k žiadosti. Výška vinkulácie je minimálne 3 200 000 Sk na 1 stanicu záchrannej zdravotnej služby.

Na záver upozorňujeme, že je zmena vo vyhlásení výberového konania v tom zmysle, že účastník výberového konania, ktorý má záujem o viacero sídel, nepodáva žiadosť zvlášť na každé sídlo záchrannej zdravotnej služby.


DODATOK

1. U odborné zástupcu je potrebné k žiadosti o licenciu:

Pri zamestnancoch (pri hodnotení výberovou komisiou bude lepší ten, ktorý preloží diplom, potvrdenie o špecializácii a praxi, preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov na výkon povolania – lekár, záchranár, vodič). Výberová komisia bude akceptovať aj zoznam – tabuľka s menom, ukončeným vzdelaním, s uvedenou špecializáciou, dĺžkou praxe a čestným vyhlásením uchádzača výberového konania na ambulanciu ZZS, že v prípade úspešnosti zabezpečí uvádzaný kvalifikovaný personál (zoznam triediť podľa povolania – lekár, záchranár, vodič).

2. Nie je potrebné predložiť pracovnú zmluvu, treba predložiť zoznam a čestné vyhlásenie o zabezpečení personálu (v prípade úspešnosti vo výberovom konaní).

3. Postačí, ak predloží doklad o vinkulácii finančných prostriedkov a čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti vo výberovom konaní zabezpečí pre každú ambulanciu záchrannej zdravotnej služby materiálno-technické vybavenie v súlade s príslušným právnym predpisom (podľa vyhlášky).

4. Postačuje jedno vyhlásenie vo vzťahu k všetkým staniciam ambulancie ZZS.

5. Postačuje doklad o vinkulácii finančných prostriedkov, k vinkulácii môže uchádzač priložiť zmluvu o budúcej zmluve, resp. o inom zmluvnom prevode ambulancii ZZS.

6. Suma 3 200 000 Sk je kumuláciou sumy na zabezpečenie ambulancie ZZS – 2 500 000 a sumy na prevádzku 700 000 Sk. Podmienky uvoľnenia vinkulácie sú: neúspešný účastník výberového konania po vyhodnotení výberovou komisiou, ktorá vydá potvrdenie pre banku, úspešný účastník vydaním povolenia, ktoré predloží banke.

7. Vo vyhlásení v médiách bola zmena v texte v tom zmysle, že postačuje jedna žiadosť, do ktorej žiadateľ napíše, o ktoré sídla má záujem, a predloží potrebnú dokumentáciu ku každému sídlu.