Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila problém s nedostatkom ambulantných lekárov. Rezort zdravotníctva preto v snahe stabilizovať sieť a pomôcť vytvoriť nové ambulancie v nedostatkových okresoch vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 10 miliónov eur na pomoc začínajúcim všeobecným lekárom pre dospelých aj deti a dorast. Aj keď vyhodnotenie siete ambulantných poskytovateľov vznikalo striktne na základe analýz a zozbieraných dát z celého Slovenska, bez podpory a praktického pohľadu samosprávnych krajov by výzva nemohla byť úspešná.

Spolupráca ministerstva so samosprávnymi krajmi a odbornou verejnosťou je pri implementácii investície zameranej na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach Slovenska nesmierne dôležitá.  Práve to bol dôvod, prečo ministerstvo iniciovalo spoluprácu na výzve so samosprávami hneď od začiatku, teda od prípravy metodiky, ktorá určuje kde a v akej výške by mali byť príspevky alokované, až po doplňujúce informácie, ktoré ponúka konkrétna obec.

Samotná výzva vychádza z jednoznačných analytických výstupov, teda výsledkov vyhodnotenia stavu siete, ktoré zmapovali aktuálnu situáciu v sektore všeobecného lekárstva na úrovni okresu, a vyhli sa tak prípadnej politizácii opatrenia. Dnes už vie Ministerstvo zdravotníctva SR zachytiť dynamiku zmien v sieti a na ročnej báze nielen lokalizovať, ale aj kvantifikovať aktuálny nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov na úrovni okresov. Vďaka tomu je možné adresne a jasne naviazať dotácie na podporu zriaďovania nových všeobecných ambulancií v regiónoch, kde je to najviac potrebné.

V aktuálnej výzve eviduje ministerstvo zatiaľ 21 úspešných uchádzačov z 25 záujemcov a do leta, keď sa výzva uzavrie, ich pribudne ešte viac. Celkovo 7 poskytovateľov má už podpísanú zmluvu a ďalších 6 je v procese podpisu zmluvy. Cieľom rezortu je do konca roku 2025 zafinancovať vznik 153 nových ambulancií všeobecných lekárov, pričom v tomto roku sa plánuje podporiť spolu 30 poskytovateľov. Na prvý rok sú očakávania ministerstva jasné a zohľadňujú realitu skutočných kapacít, ktoré sú k dispozícii. 

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom sa bude navyše každoročne aktualizovať na základe prijatej a schválenej metodiky. Samosprávne kraje tak budú môcť každý rok spoločne s rezortom vyhodnotiť, ktoré okresy potrebujú nové ambulancie najakútnejšie. Vyššie územné celky mali totiž možnosť metodiku pripomienkovať nielen v procese tvorby v roku 2022, ale rovnakú možnosť budú mať každoročne pri vyhlasovaní novej výzvy. Každý samosprávny kraj má kompetenciu určiť konkrétne obce s alokovaným príspevkom v každom okrese v zozname.

Podmienky novej výzvy ministerstvo prehodnotí tak, aby dokázala osloviť čo najväčšiu skupinu potenciálnych uchádzačov pri zachovaní hlavného cieľa. Podmienky, ktoré musí samotný záujemca splniť, sú pritom jasne definované. Lekár podáva žiadosť, kde priloží 5 jednoduchých príloh. Ide o diplom o získanom vzdelaní, dekrét o pridelení kódu, výpis z registra trestov, podpis vzorového čestného prehlásenia a vyplnený test štátnej pomoci (povinná legislatíva).

Celý proces získania príspevku bol od začiatku nastavovaný v prospech a v záujme pomoci lekárom tak, aby bol čo najmenej zaťažujúci a byrokratický. Lekár nie je povinný dokladovať využitie peňazí cez žiadne faktúry a bankové výpisy. Účel je splnený, ak bude lekár 5 rokov poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne v mieste, kde získal príspevok. 

V aktuálnom období samosprávne kraje slobodne a samostatne vybrali konkrétne obce v nedostatkových okresoch, ktoré akútne potrebujú nových všeobecných lekárov. K vybraným obciam doplnili informácie o priestorových možnostiach na zriadenie ambulancie, zvýhodnenej výške nájomného a iných ponúkaných výhodách konkrétnej obce alebo samosprávneho kraja, čím pomohli ministerstvu motivovať vyšší počet lekárov. Túto výzvu na spoluprácu ministerstvo ponúklo všetkým samosprávnym krajom v záujme čo najadresnejšej podpory. 

Logá "Plán obnovy a odolnosti" ​