Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Názov petície: Petícia za zachovanie bufetu vo Fakultnej nemocnice Trenčín, aby sa nezrušil a ostal v plnej prevádzke
Text: Žiadosť, aby MZ SR rozhodlo o nezrušení (zachovaní) bufetu – rýchleho občerstvenia, ktorý sa nachádza na vrátnici pri vchode do budovy Fakultnej nemocnice Trenčín
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 5459
Dátum doručenia: 20.10.2016
Dátum vybavenia: 22.11.2016
Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:

Ministerstvo zdravotníctva SR ( ďalej len „MZ SR“) po prijatí posúdilo predmetnú petíciu z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí petície určených príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o petičnom práve“) a zistilo, že podanie označené ako „PETÍCIA – Vážení občania - Vedenie Fakultnej nemocnie Trenčín chce zrušiť prevádzku BUFET – RÝCHLE OBČERSTVENIE, ktorý sa nachádza na vrátnici pri vchode do fakultnej nemocnice. Táto petícia bojuje za ZACHOVANIE BUFETU, aby sa nezrušil a ostal v plnej prevádzke“ je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“. Občania, ktorí podporili predmetnú petíciu žiadajú, aby MZ SR rozhodlo o nezrušení (zachovaní) bufetu – rýchleho občerstvenia, ktorý sa nachádza na vrátnici pri vchode do budovy Fakultnej nemocnice Trenčín.

Keďže Fakultná nemocnica Trenčín je v zmysle platnej legislatívy štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, je orgánom verejnej moci vecne príslušným na vybavenie predmetnej petície MZ SR ako štátny orgán v zmysle § 1 ods. 2 písm. a) zákona o petičnom práve. MZ SR po posúdení obsahu petície zistilo, že petícia má charakter žiadosti, ktorou žiadajú MZ SR, aby rozhodlo o nezrušení (zachovaní) bufetu - rýchleho občerstvenia, ktorý sa nachádza na vrátnici pri vchode do Fakultnej nemocnice Trenčín. V sprievodnom liste k petícii sa uvádza, že vedenie Fakultnej nemocnice Trenčín chce na mieste bufetu zriadiť lekáreň a podľa vyjadrení občanov podpísaných v petícii je počet lekární v blízkosti Fakultnej nemocnice Trenčín dostačujúci a bufet je nevyhnutne potrebný pre pacientov ako i personál nemocnice o minimálnej rozlohe v akej sa nachádza v súčasnosti.

So zreteľom na charakter podanej petície, MZ SR ako orgán verejnej moci príslušný na vybavenie tejto petície postupoval pri jej vybavení podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve. V zmysle tohto ustanovenia zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5, t.j. do 30 pracovných dní od doručenia petície.

MZ SR po posúdení predmetnej petície, ktorej obsahom bola vo vzťahu k MZ SR žiadosť, aby MZ SR rozhodlo o nezrušení (zachovaní) bufetu - rýchleho občerstvenia, ktorý sa nachádza na vrátnici pri vchode do Fakultnej nemocnice Trenčín ako aj písomných vyjadrení dotknutých subjektov, predložilo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci písomné oznámenie o výsledku vybavenia petície. V oznámení výsledku vybavenia petície MZ SR uviedlo, že nebolo dôvodné zo strany MZ SR vyhovieť petícii, ktorej obsahom je žiadosť, aby MZ SR rozhodlo o nezrušení (zachovaní) bufetu v priestoroch vrátnice Fakultnej nemocnice Trenčín, nakoľko Fakultná nemocnica Trenčín ako správca majetku štátu konala v danej veci v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu s prihliadnutím na Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 3/2016 zo dňa 07.06.2016. Odoslaním písomnej odpovede osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.