Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 58/2017

 Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície: Petícia za zachovanie interného oddelenia v nemocnici v Krupine

Text: „Podpísaní občania okresu Krupina, nesúhlasíme so zlúčením mužského a ženského oddelenia. Tak isto požadujeme zachovanie Pohotovostnej ústavnej služby. Nakoľko sme okresná nemocnica, ktorú prevádzkuje v nemocnici Krupina Agel, a.s. Zvolen“.

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 4 042

Dátum doručenia: 09.03.2017

Dátum vybavenia: 24.04.2017

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/190 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:

MZ SR po prijatí posúdilo sprievodný list zo dňa 06.03.2017 označený ako „PETÍCIA ZA ZACHOVANIE INTERNÉHO ODDELENIA V NEMOCNICI V KRUPNE“ vrátane jeho 197 podpisových hárkov označených ako „PETICIA Za zachovanie interného oddelenia v nemocnici v Krupine. Podpísaní občania okresu Krupina, nesúhlasíme so zlúčením mužského a ženského oddelenia. Tak isto požadujeme zachovanie Pohotovostnej ústavnej služby. Nakoľko sme okresná nemocnica, ktorú prevádzkuje v nemocnici Krupina Agel, a.s. Zvolen“ z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí petície určených príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o petičnom práve“) a zistilo, že podanie je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“. Občania okresu Krupina v petícii vyjadrili svoj nesúhlas so zámerom prevádzkovateľa zlúčiť mužské a ženské interné oddelenie v nemocnici v Krupine a požadujú zachovanie pohotovostnej ústavnej služby v nemocnici v Krupine.

Právomoc MZ SR ako orgánu verejnej moci v zmysle § 1 ods. 2 písm. a) zákona o petičnom práve príslušného predmetnú petíciu vybaviť v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve je založená tým, že MZ SR ako orgán príslušný na vydávanie povolení podľa ustanovenia § 11 ods. 3 v spojení s § 15 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“) vydalo spoločnosti Nemocnica Zvolen, a.s., so sídlom Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktorého petit petície sa týka a to zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, všeobecnej nemocnice v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (vrátane oddelenia dlhodobo chorých) s miestom prevádzkovania 963 01 Krupina, ul. 29. augusta 23.

MZ SR po posúdení obsahu predmetnej petície zistilo, že petícia má charakter žiadosti, ktorú je MZ SR ako orgán príslušný na jej vybavenie povinné vybaviť v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5“, t.j. do 30 pracovných dní od doručenia petície, pričom v zmysle § 6a ods. 1 zákona o petičnom práve v čase od odoslania výzvy na poskytnutie súčinnosti od osoby určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci do jej poskytnutie lehota na vybavenie petície neplynie.

Aj napriek skutočnosti, že spoločnosti Nemocnica Zvolen, a.s. (ďalej len „poskytovateľ“) vydalo MZ SR povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z., poskytovateľ je akciovou spoločnosťou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, MZ SR nie je akcionárom uvedeného poskytovateľa a nie je preto oprávnené zasahovať do vnútroorganizačných zmien poskytovateľa, t.j. zámeru zlučovania mužského a ženského interného oddelenia a výkonu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je v plnej kompetencii poskytovateľa rozhodovať o jeho vnútroorganizačných zmenách a taktiež o tom, či požiada o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. MZ SR ako orgán príslušný na vydanie povolenia je v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. oprávnené meniť, zrušiť, resp. dočasne pozastaviť povolenie poskytovateľa. Vo vzťahu k petitu petície poskytovateľ nepožiadal MZ SR o zmenu vydaného platného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 640/2008“) je normatív pre ústavnú zdravotnú starostlivosť v Banskobystrickom kraji v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo určený ako 411 lôžok a pre dlhodobo chorých 193 lôžok, ale bez rozlíšenia pohlavia. MZ SR uvádza, že zlúčením ženského a mužského interného oddelenia by nedošlo k takej zmene, ktorou by sa nenaplnil normatív verejnej minimálnej siete v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v Banskobystrickom kraji v zmysle Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. Vo vzťahu k požiadavke v petícii o zachovanie ústavnej pohotovostnej služby MZ SR uvádza, že táto je definovaná ustanovením § 2 ods. 21 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.

Na základe uvedených skutočností nebolo dôvodné zo strany MZ SR vyhovieť predmetnej petícii, ktorej obsahom je žiadosť za zachovanie pohotovostnej ústavnej služby a nesúhlas občanov podporujúcich petíciu so zlúčením mužského a ženského oddelenia v nemocnici Krupina. Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.