V súvislosti s realizáciou nadlimitnej zákazky realizovanej podprahovým postupom verejného obstarávania v súlade s ust. § 25 ods. 2 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“/ na predmet zákazky – neprioritné služby: „Zabezpečenie dodávky hotovej teplej stravy /dovoz/ a jej výdaj zamestnancom MZSR“, verejný obstarávateľ – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v súlade s ust. § 46 ods. 2 cit. zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že

z r u š u j e

predmetnú zákazku, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

V súlade s ust. § 46 ods. 3 cit. zákona o verejnom obstarávaní, ako aj z dôvodu potreby predmetných služieb, verejný obstarávateľ konštatuje, že bude obstaranie predmetných služieb realizovať prostredníctvom ďalšieho podprahového postupu - zákazky verejného obstarávania.

Ing. Ladislav Štefanec
vedúci služobného úradu