Názov zákazky: „Prekladateľské a tlmočnícke služby“

V súvislosti s vyššie uvedenou zákazkou s nízkou hodnotou oznamujeme, že verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o verejnom obstarávaní/ zrušuje zadávanie predmetnej zákazky zverejnenej na internetovej stránke verejného obstarávateľa dňa 23.11.2010.
Zároveň oznamujeme, že pri opätovnom zadávaní predmetu zákazky použije verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 zákona o verejnom obstarávaní.