Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky
„Navigačný systém pre kardiológiu“
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa sídla: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165565
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Palaj
Internetová adresa (URL): www.health.gov.sk
Telefón: +421 910 535 316
Email: lukas.palaj@health.gov.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Predmet zákazky

Názov: Navigačný systém pre kardiológiu– prípravné trhové konzultácie
Druh zákazky Tovary
Hlavný kód CPV 33100000-1– Zdravotnícke vybavenie
Informácie o častiach Táto zákazka sa nedelí na časti

3. Účel prípravných trhových konzultácií

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním zdravotníckeho vybavenia s cieľom informovať trh o pripravovanej zákazke a získať spätnú väzbu od potencionálnych záujemcov, stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní predpokladanú hodnotu zákazky a objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná. Hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií sa môžu následne zúčastniť pripravovaného postupu pre zadanie zákazky a predložiť ponuku.

4. Návrh na opis predmetu zákazky (minimálne východiskové požiadavky verejného obstarávateľa)

Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je kompletné vybavenie elektrofyziologickej sály robotickým magnetickým navigačným systémom s príslušenstvom, vrátane 3D elektroanatomického mapovacieho systému, elektrofyziologického záznamového systému, externého stimulátora, rádiofrekvenčného generátora a preplachovej pumpy.

1. Cieľom Vybudovať 3 elektrofyziologické sály s robotickým magnetickým navigačným systémom definované vyššie pre 3 ústavy srdcových a cievnych chorôb na Slovensku a umožniť interoperabilitu medzi jednotlivými elektrofyziologickými sálami (aby tak napr. robotický magnetický navigačný systém v jednom ústave mohol byť ovládaný operatérom z iného ústavu). Zoznam ústavov srdcových a cievnych chorôb je nasledovný:
        o Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave
        o Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici
        o Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach

V súvislosti s vyššie uvedeným predmetom zákazky bude následne nevyhnutné zabezpečiť s tým súvisiace stavebné úpravy vo vyššie uvedených ústavoch. V rámci uskutočňovaných prípravných trhových konzultáciách sú hospodárske subjekty oprávnené poskytnúť informácie resp. skúsenosti aj ohľadne takýchto stavebných úprav, pokiaľ nimi disponujú. Podrobný opis predmetu zákazky:

Predbežný opis predmetu zákazky, ktorý je predmetom týchto konzultácií tvorí prílohu č. 2 tohto oznámenia.

5. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových konzultácií

a) predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať oprávnenie hospodárskeho subjektu poskytovať predmet zákazky (napr. fotokópia výpisu z obchodného registra - postačuje výtlačok z www.orsr.sk alebo inej ekvivalentnej databázy, fotokópia živnostenského listu)

6. Náklady spojené s trhovými konzultáciami

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné a pod.).

7. Priebeh prípravných trhových konzultácií

a) hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách elektronicky na e-mailovú adresu lukas.palaj@health.gov.sk najneskôr do 22.10.2021. Záujem o účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky „Navigačný systém pre kardiológiu“ (ďalej len „formulár“) – viď príloha č. 1 tohto Oznámenia,

b) po uplynutí lehoty podľa tohto bodu písm. a) verejný obstarávateľ v závislosti od záujmu hospodárskych subjektov na prípravných trhových konzultáciách oznámi všetkým hospodárskym subjektom, ktoré predložili formulár konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári (orientačne v termíne od 25.10.2021 do 29.10.2021, v priestoroch verejného obstarávateľa na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberu konkrétneho termínu konania prípravných trhových konzultácií, pričom bude prihliadať na časové možnosti hospodárskych subjektov,

c) prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a zástupcu / zástupcov hospodárskeho subjektu (t. j. osobitne s každým hospodárskym subjektom),

d) pred samotnou prezentáciou bude hospodárskemu subjektu predložené poučenie o zákonnej úprave prípravných trhových konzultácií a prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní),

e) hospodársky subjekt v rámci svojej prezentácie návrhu má možnosť vyjadriť sa k objektivite navrhovaného opisu predmetu zákazky (bod č. 4), prípadne ho doplniť o ďalšie vhodné objektívne požiadavky, ktoré však nesmú mať diskriminačný charakter,

f) orientačný zoznam otázok, ktoré môžu byť predmetom prípravných trhových konzultácií sa nachádza v prílohe č. 3 tohto oznámenia.

g) s cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž, môže byť celý priebeh prípravných trhových konzultácií zvukovo zaznamenávaný. Súhlas s vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí hospodársky subjekt zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám v zmysle písm. a) tohto bodu. Záznam nahrávky a zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa; všetky potrebné dokumenty a informácie týkajúce sa prípravných trhových konzultácií vrátane zápisnice o priebehu prípravných trhových konzultácií budú zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa (uvedená v bode č. 1) a v profile verejného obstarávateľa, zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.


SK
„ Navigačný systém pre kardiológiu “

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky „Navigačný systém pre kardiológiu“ PTK_vyzva_Navigacny_system_pre_kardiologiu.docx PTK_vyzva_Navigacny_system_pre_kardiologiu.pdf
Príhoha č. 1 - Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky Priloha_c_1_Formular_na_prihlasenie_PTK.docx Priloha_c_1_Formular_na_prihlasenie_PTK.pdf
Príhoha č. 2 - Robotický magnetický navigačný systém s príslušenstvom pre komplexné výkony elektrofyziológie a katétrovej ablácie Priloha_c_2_Technicka_specifikacia_RMN_pre_elektrofyziologiu_V1.xlsx Priloha_c_2_Technicka_specifikacia_RMN_pre_elektrofyziologiu_V1.pdf
Príhoha č. 3 - Okruh otázok k PTK Priloha_c_3_okruh_otazok_PTK.docx Priloha_c_3_okruh_otazok_PTK.pdf

EN
„ A robotic navigation system for cardiology “

Notice of initiation of preparatory market consultations on the subject of the contract „A robotic navigation system for cardiology“ PTK_vyzva_Navigacny_system_pre_kardiologiu_en.docx PTK_vyzva_Navigacny_system_pre_kardiologiu_en.pdf
Annex 1 - Form To preparatory market consultations on the subject of the contract Príloha_c_1_Formular_na_prihlasenie_PTK_en.docx Príloha_c_1_Formular_na_prihlasenie_PTK_en.pdf
Annex 2 - Robotic magnetic navigation system with accessories for complex electrophysiology and catheter ablation procedures Priloha_c_2_Technicka_specifikacia_RMN_pre_elektrofyziologiu_V1_en.xlsx Priloha_c_2_Technicka_specifikacia_RMN_pre_elektrofyziologiu_V1_en.pdf
Annex 3 - Questionare on Preliminary Market Consultations Priloha_c_3_okruh_otazok_PTK_en.docx Priloha_c_3_okruh_otazok_PTK_en.pdf