Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke www. health.gov.sk je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente - NÁVRH REVÍZIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ZDRAVOTNÍCTVO pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor programov EÚ, Limbova 2, 837 52 Bratislava do 15 dní od zverejnenia oznámenia.

Oznámenie o Návrhu revízie Operačného programu Zdravotníctvo Final_OPZ_Oznamenie_MZSR_k_SEA.pdf 245 kB Final_OPZ_Oznamenie_MZSR_k_SEA.rtf 3,1 MB
OPZ_track changes finál OPZ_track_changes_final.pdf 1,9 MB OPZ_track_changes_final.rtf 70 MB

http://opz.health-sf.sk/