Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe výsledkov zasadnutia Kategorizačnej komisie pre liečivá v dňoch 21.6. až 30.6.2010 (viď zápisnice zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre liečivá z 21.6. – 30.6. 2010 ku kategorizácii k 1.10.2010) umožňuje podať výrobcom alebo dovozcom liekov mimoriadny cenový návrh na lieky.

Cenový návrh je možné podať do 29.7.2010 na formulári CNM, ktorý je súčasťou prílohy č. 8 Odborného usmernenia z 22. júla 2009 č. 16652/2009-OKCLP o postupe pri podávaní žiadosti o zaradenie lieku alebo vyradenie lieku do alebo zo zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a cenových návrhov na lieky v znení Odborného usmernenia č. 23710/2009-OKCLP zo dňa 7. decembra. 2009, spolu so všetkými povinnými prílohami v zmysle citovaného odborného usmernenia.

 http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/doku_kl/ou_01/Priloha_8_Formulare_cenovych_navrhov_EUR.xls