Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)

Asociácia generických výrobcov (GENAS)

Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL)

Slovenská lekárnická komora (SLeK)

organizácie združujúce zástupcov farmaceutických výrobcov – držiteľov povolení na uvedenie na trh, distribútorov liekov a lekárnikov oznamujú, že v súvislosti so zverejnením konečného znenia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, spoločne vytvorili pracovnú skupinu s cieľom plnej implementácie ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

Pracovná skupina v roku 2016 vypracovala Memorandum o porozumení zúčastnených subjektov a v roku 2017 založila neziskový právny subjekt (Slovenskú organizáciu pre overovanie liekov), zodpovedný za zriadenie registračného systému v zmysle ustanovení Delegovaného nariadenia (kapitola VII, článok 31).

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov, veľkoobchodní distribútori a osoby, ktoré majú povolenie alebo sú oprávnené dodávať lieky verejnosti a zároveň nie sú združení v asociáciách podieľajúcich sa na spoločných aktivitách pracovnej skupiny, ale majú záujem o jej prácu či členstvo v Slovenskej organizácii pre overovanie liekov, sa môžu prihlásiť v kanceláriách týchto asociácií na adresách:

AIFP: info@aifp.sk
GENAS: monika.lassanova@genas.sk
AVEL: jozef.pospisil@gmail.com
SLeK: sekretariat@slek.sk

Kontakt na Slovenskú organizáciu pre overovanie liekov:

SOOL, z.z.p.o.
Einsteinova 11
851 01 Bratislava
tel: +421 2 20789464
email: kancelaria@sool.sk
web: www.sool.sk