Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)

Asociácia generických výrobcov (GENAS)

Asociácia dodávateľov liekov (ADL)

Slovenská lekárnická komora (SLeK)

organizácie združujúce zástupcov farmaceutických výrobcov – držiteľov povolení na uvedenie na trh, distribútorov liekov a lekárnikov oznamujú, že v súvislosti so zverejnením konečného znenia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, spoločne vytvorili pracovnú skupinu s cieľom plnej implementácie ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

Najbližšími krokmi pracovnej skupiny budú vypracovanie Memoranda o porozumení zúčastnených subjektov a príprava založenia neziskového právneho subjektu (Národnej organizácii pre overovanie liekov) zodpovedného za zriadenie registračného systému v zmysle ustanovení Delegovaného nariadenia (kapitola VII, článok 31).

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov , veľkoobchodní distribútori a osoby, ktoré majú povolenie alebo sú oprávnené dodávať lieky verejnosti a zároveň nie sú združení v asociáciách podieľajúcich sa na spoločných aktivitách pracovnej skupiny, ale majú záujem o jej prácu či členstvo v budúcej Národnej organizácii pre overovanie liekov sa môžu prihlásiť v kanceláriách týchto asociácií na adresách:

AIFP

GENAS

ADL:

SLeK:

 info@aifp.sk

monika.lassanova@genas.sk

adl@adl.sk

sekretariat@slek.sk

: